APVV Slováci v Amerike

Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade

Current Culture-Forming, Identification and Revitalization Processes in the Environment of Ethnic Minorities: Slovaks in Argentina and Canada

Číslo projektu: APVV-20-0263

Anotácia: Migrácia Slovákov do Zámoria je permanentný kontinuálny proces trvajúci približne 150 rokov. Pozostáva z viacerých prúdov a vĺn migrantov špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne, socioprofesijne či rodovo. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov, do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu. Časť z nich sa tradovaním, importom aj vlastnou invenciou podieľa na vytváraní, udržiavaní a budovaní "zámorského" konštruktu slovenskej kultúry, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Aké sú ich stratégie a motivácie udržiavania minoritnej identity v súčasnom svete? Aké profity členovia týchto minorít získavajú a očakávajú? Akým spôsobom sa tieto stratégie (aj komunity) menia pod vplyvom kultúrnej a jazykovej globalizácie, masmedializácie, deetnizácie a dekonfesionalizácie na jednej strane, a glokalizácie, politiky kultúrnej diverzity, podpory národnoosvetovej činnosti a ideológie multikuturalizmu na strane druhej? "Tradičné" etno(konfesionálne) minority (a identity) boli na prelome milénií nekompromisne doplnené o minority (a identity) "nové", definované najrozličnejšími typmi inakostí. Sú konkurenciou "tradičným" minoritám (aj identitám), alebo naopak? Kultúrnospoločenská a historickopolitická multietnickosť Argentíny a Kanady vytvára pre slovenských imigrantov v porovnaní s európskym etnickým/občianskym nacionalizmom úplne odlišný svet, v ktorom si budujú sociálne siete, nový domov a vychovávajú potomkov. Obsah medzigeneračného prenosu je tu (s výnimkami) determinovaný etnickou heterogenitou manželstiev (násobenou každou nasledujúcou generáciou). Čo rozhoduje o ne/zdieľaní konceptov ich kultúrneho dedičstva, jazyka a identity dnes?

Annotation: The migration of Slovaks to Overseas is a continuous process lasting approximately 150 years. It consists of currents and waves of migrants, which are specific politically, socio-economically, religiously, or genderly. The character of the source and destination localities, together with the culture of migrants and then also their descendants, have formed an extremely differentiated network of communities, institutions, organ izations and individuals, identifying as Slovaks/with Slovak origin to many different ways. Some of them, by tradition, import and their own invention, participate in the creation, maintenance and construction of the "overseas" construct of Slovak culture, especially in the form of cultural heritage, but also new forms of culture and art. What are their strategies and motivations for maintaining a minority identity today? What benefits do members of these minorities gain and expect? How are these strategies changing under the influence of cultural and linguistic globalization, mass media, deethnization and deconfessionalisation on the one hand, and glocalization, cultural diversity policies, support for national minorities and the multiculturalism ideology o n the other? At the turn of the millennium, "traditional" ethno(confessional) minorities (and identities) were uncompromisingly supplemented by "new" minorities (and identities), defined by many types of differences. Are they in competition with "traditi o nal" minorities (including identities), or vice versa? In comparison with european ethnic/state nationalism, the multi -ethnic nature of Argentina and Canada society creates a completely different world for Slovak immigrants, in which they build social netw orks, a new home and raise children. The content of intergenerational transmission is mainly determined by the ethnic heterogeneity of marriages (wich is multiplied by each next generation). What determines their un/sharing of their cultural heritage, l anguage and identity?

Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (zodpovedný riešiteľ), prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa), prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD., Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (SÚJS SAV), prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK), doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (EBF UK), Mgr. art. Martin Urban, PhD. (PF UMB), Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., doktorandka Mgr. Barbora Sekerášová - Aktualizácia riešiteľského kolektívu v roku 2022: namiesto Mgr. Pavol Krajčovič je Mgr. Michaela Grznárová

Odbobie riešenia: 2021-2025

Pripravujeme:

Výstava

Publikácia

Výstupy projektu:

Vedecká práca v časopise evidovaná vo WoS alebo Scopus:

CHRASTINA, P., LENOVSKÝ, L., TÁBORSKÝ, P., CHAPUR GRAMBLICKA, E., 2023. Čakra: výrobno-hospodárska jednotka čsl. kolonistov v Argentíne (Colonia Bajo Hondo, prov. Chaco). In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 460-475. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.2

GRZNÁROVÁ, M., LENOVSKÝ, L., 2023. Rímskokatolícka farnosť sv. Cyrila a Metoda v Mississauge ako kultúrny potenciál kanadských Slovákov. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 555-568. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.11

KURAJDA, L., LENOVSKÝ, L., 2023. Vybrané slovenské a česko-slovenské spolky v Argentíne ako kultúrny potenciál argentínskych Slovákov. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 489-498. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.5

LENOVSKÝ, Ladislav, 2023. Z výskumu kultúrotvorných, identifikačných a revitalizačných procesov v prostredí vybraných slovenských a česko-slovenských komunít v Argentíne. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 445-459. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.1

LENOVSKÝ, L., SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, K., 2023. Ľudová religiozita ako kultúrotvorný, identifikačný a revitalizačný nástroj v prostredí zahraničných Slovákov. In: Historia Ecclesiastica, Roč. 14, č. 1. s. 150-167. ISSN 1338-4341. Štúdiu v pdf nájdete tu.

SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, Katarína, 2023. Strava ako etnoidentifikačný faktor zahraničných Slovákov na príklade Slovákov v Kanade. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 569-577. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.12

VALČOVÁ, K., VALČO, M., 2023. Faith as a Cornerstone: Resilience, Adaptation, and Cultural Cohesion in Slovak Immigrant Communities in Canada. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 530-546. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.9

ŽEŇUCH, Peter, 2023. Zo starej na novú hrudu: axiologické aspekty slovenskej emigrácie. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 512-521. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.7

LENOVSKÝ, L.; KURAJDA, L., 2022. Cultural Heritage and Cultural Potential: The Use of Cultural Heritage on the Example of an Ethnographic Group. In Muzeológia a kultúrne dedičstvo, Roč. 10, č. 1., s. 79-104. ISSN 1339-2204. Online prístup k štúdii nájdete na: https://www.muzeologia.sk/index_htm_files/mkd_1_22_lenovsky.pdf

LENOVSKÝ, L., SLOBODOVÁ NOVÁKOVÁ, K., 2021. Culture - Religion - Ethnicity (Alliance of Identities in the Environment of Foreign Slovak Communities). In Religions, Roč. 12, č. 10, s. 1-13.  EISSN 2077-1444. Online prístup k štúdii nájdete na: https://www.mdpi.com/2077-1444/12/10/883

Vedecká práca v recenzovanom zborníku:

LENOVSKÝ, L., GRZNÁROVÁ, M., 2023. K etnokultúrnym aspektom migrácií v obci Mlynky 2023.

In: Slovenské inšpirácie z Mlynkov. Békešská Čaba: Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete, s. 74-109. ISBN 978-615-5330-28-5. Štúdiu v pdf nájdete tu.


GRZNÁROVÁ, Michaela, 2022. Slováci v Kanade - minulosť a prítomnosť. In: LOQUERE IV : interdisciplinárna doktorandská konferencia. 1. vyd., Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave,  s. 6-21. ISBN 978-80-572-0245-5Štúdiu v pdf nájdete tu.


GRZNÁROVÁ, Michaela, 2022. Možnosti výskumu minoritnej kultúry v súčasnosti (na príklade Slovákov v Kanade - vo vybranej lokalite). In: MMK = International Masaryk conference for Ph.D. students and young researchers,1. vyd., Hradec Králové : Magnanimitas akademické sdružení. s. 937-945. ISBN 978-80-87952-37-5Štúdiu v pdf nájdete tu.


Vedecká práca v časopise:

GRZNÁROVÁ, Michaela, 2023. K niektorým aspektom migrácie Slovákov v Maďarsku od druhej polovice 20. storočia po súčasnosť (na príklade obce Mlynky). In: Populačné štúdie Slovenska, Roč. 16, č. 1, s. 41-52. ISSN 2730-0269. Štúdiu v pdf nájdete tu.

VALČO, M., VALČOVÁ, K., 2023. Preserving Tradition: The Importance of Religion in the Experience of Slovak Immigrants to Canada. In THEOLOGOS, Roč. 25, č. 1, s. 139-151. Štúdiu v pdf nájdete tu.

ŽEŇUCH, Peter, 2022. Jazyk ako svedectvo o prekonanej identite a/alebo pamäť kultúry. In ШВЕТЛОСЦ, часопис за науку, литературу, културу и уметносц [Švetlosc, časopis za nauku, literaturu, kulturu i umetnosc], Roč. LXX, č. 1., s. 5-22. ISNN 0488-7557. Online prístup k štúdii nájdete na: https://issuu.com/svetlosc/docs/_v_1_2022_za_web_2/1

Zborník anotácií z konferencie:

Vedecké sympózium Slováci a Česi v zahraničí (aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít) : zborník anotácií / zostavovateľ: Ladislav Lenovský, Lukáš Kurajda. - 1. vyd. - Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2023. 37 s. - ISBN 978-80-572-0345-2. Zborník anotácií v pdf nájdete tu.

Vystúpenie na konferencii:

CHRASTINA, Peter, 2023. Čakra: výrobno-hospodárska jednotka čsl. kolonistov v Argentíne (Colonia Bajo Hondo, prov. Chaco). 19. historickogeografická konference „Krajina jako zdroj obživy a výdělku.". Praha, 17. 5. 2023; Výzkumné centrum historické geografie  (HiÚ AV ČR, v. v. i. v Praze; Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PříF UK v Praze), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS.


CHRASTINA, Peter, 2023. Čakra v argentínskom Chacu (historickogeograficko-kultúrnoantropologická charakteristika). Medzinárodná vedecká konferencia „Človek a krajina v minulosti IX. (Historickogeografický výskum krajiny a environmentálne dejiny krajiny).“ Ľubietová, 26. 9. 2023; Katedra geografie a geológie FPV UMB Banská Bystrica; SHS pri SAV v Bratislave; SGS pri SAV v Bratislave; Geopark Banská Bystrica; OZ Libetha.

Odporúčaná literatúra a pramene:

Uvedené pramene sú k dispozícii prostrednictvom odkazov alebo je možné ich stiahnúť na tomto odkaze.

BALÁŽ, C., BIELIK, F., SIRACKÝ, J., 1982. Vysťahovalectvo a život krajanov vo svete. Martin: Matica slovenská

BARTALSKÁ, Ľ. a kol., 1999. Slovenská Amerika. Bratislava: GFA s.r.o.

BARTALSKÁ, Ľ. (ed.)., 2001. Sprievodca slovenským zahraničím. Bratislava: Dom zahraničných Slovákov.

BIELIK, František, 1980. Slováci vo svete 2. Martin: Matica slovenská.

BOTÍK, Ján, 2002. Slováci v argentínskom Chacu. Bratislava: Slovenské národné múzeum.

BOTÍK, Ján, 2007. Slováci v zámorských krajinách. In: Etnická história Slovenska. Botík, J. (ed.), s. 196-208. Bratislava: Lúč.

BOTÍK, Ján, 2023. K hospodárskej a kultúrnej modifikácii Slovákov v argentínskom Chacu. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 484-488. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na:https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.4

BURZA, J. a kol., 2013. Ako sa stať Kanaďanom. Bratislava: SAV.

BURZA, J. a kol., 2015. Úspešní Slováci v Kanade.

FERENCOVÁ, M., MARUŠIAK, J., 2005. Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava: Veda.

HINGAROVÁ, Vendula, V., 2023. The History of Slovak Press in Argentina. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 499-511. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na:https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.6

JAKEŠOVÁ, Elena, 1981. Vysťahovalectvo Slovákov do Kanady. Bratislava: Veda.

JAKŠOVÁ, E., VAVRUŠ, A., 1986. Kanada. Bratislava: Obzor.

KARKUŠ, Ondrej, 1988. Dvadsať rokov práce s krajanmi. Martin: Matica slovenská.

KILIÁNOVÁ, Gabriela, 1998. Identita etnických spoločenstiev. Výsledky etnologických výskumov. Bratislava: Ústav etnológie SAV.

KIRSCHBAUM, Joseph, M., 1967. Slovaks in Canada. Toronto: Canadian Ethnic Press Association of Ontario.

LACKO, Michal, 1967. Slovenská bibliografia v zahraničí 1945-1965. Cleveland: Slovak Institute.

MANGIATERRA, César, Emilio, 2023. Slováci v Argentíne: viacero údajov a niekoľko otázok. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 476-483. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na: https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.3

MIHÁĽ, Ondrej, 2003. Slovaks in Canada Through Their Eyes. Martin: Matica slovenská.

MINÁR, Imrich, 1994. Americkí Slováci a Slovensko. Bratislava: Bradlo.

POLAKOVIČ, Štefan, 1982. Čo je národné bytie? Hamilton: Zahraničná matica slovenská.

POLAKOVIČ, Štefan, 1983. Vidiny o slovenskom národe. Hamilton: Zahraničná matica slovenská.

SIRÁCKY, Ján, 1984. Zahraniční Slováci a národné kultúrne dedičstvo. Martin: Matica slovenská.

SORENSEN, Benjamin, 2023. „Za Boha a národ!“: How the Slovak Language Press in America Helped Form Slovak-American Identity. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 547-554. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na:https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.10

STOLÁRIK, Imrich, 1996. Kanadská slovenská liga 60-ročná.

STOLÁRIK, M., Mark, 1992. Slovaks in Canada and the United States 1870-1990. Ottawa: Chair in Slovak History and Culture, Department of History, University of Ottawa.

STOLÁRIK, M., Mark, 1996. Slovak Historians in Exile in North America, 1945-1992. In: Human Affairs, Vol. 6, No. 1, p. 34 – 44. 

STOLÁRIK, M., Mark, 1998. The Role of Slovak Émigrés In North America In the Emancipation of the Slovak Nation. In: Druš. Istraž. Zagreb, Vol. 7, p. 75 – 88.

STOLÁRIK, M., Mark, 2012. Where Is My Home? Slovak Immigration to North America (1870-2010). Bern: Peter Lang.

STOLÁRIK, M., Mark, 2015. Kde je môj domov? Slovenské prisťahovalectvo do Severnej Ameriky (1870-2010). Žilina: Žilinská univerzita.

STOLÁRIK, M., Mark, 2023. Ako Slováci v zahraničí pomáhali katolíckej cirkvi na Slovensku prežiť komunizmus v rokoch 1948–1989. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 522-529. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na:https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.8

SVETOŇ, Ján, 1958. Obyvateľstvo Slovenska za kapitalizmu. Bratislava: Slovenské vydavateľstvo politickej literatúry.

ŠAJBAN, Štefan, Činnosť slovenského podporného spolku v Kanade.

ŠATAVA, Leoš, 2009. Jazyk a identita etnických menšín. Možnosti zachování a revitalizace. Praha: Slon.

ŠATAVA, Leoš, 2015. Evropská etnika bez státu. Rozměry asimilace a revitalizace – 23 případú. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

ŠATAVA, Leoš, 2023. Historie a proměny odborného zájmu o české etnojazykové menšiny v zahraničí. Problematika deskripce a nástin typologie. In Slavica Slovaca, Roč. 58, č. 3, s. 578-587. ISSN 0037-6787. Online prístup k štúdii nájdete na:https://doi.org/10.31577/SlavSlov.2023.3.13 

Aktuality
Pozvánka na medzinárodný workshop - International Workshop Invitation 15.5.2024 
Začiatkom apríla našu katedru navštívil nemecký profesor z Goethe Univerzity, Rudolf Leger. Fotografie z jeho návštevy si môžete pozrieť tu.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete