APVV Slováci v Amerike

Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade

Current Culture-Forming, Identification and Revitalization Processes in the Environment of Ethnic Minorities: Slovaks in Argentina and Canada

Číslo projektu: APVV-20-0263

Anotácia: Migrácia Slovákov do Zámoria je permanentný kontinuálny proces trvajúci približne 150 rokov. Pozostáva z viacerých prúdov a vĺn migrantov špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne, socioprofesijne či rodovo. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov, do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu. Časť z nich sa tradovaním, importom aj vlastnou invenciou podieľa na vytváraní, udržiavaní a budovaní "zámorského" konštruktu slovenskej kultúry, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Aké sú ich stratégie a motivácie udržiavania minoritnej identity v súčasnom svete? Aké profity členovia týchto minorít získavajú a očakávajú? Akým spôsobom sa tieto stratégie (aj komunity) menia pod vplyvom kultúrnej a jazykovej globalizácie, masmedializácie, deetnizácie a dekonfesionalizácie na jednej strane, a glokalizácie, politiky kultúrnej diverzity, podpory národnoosvetovej činnosti a ideológie multikuturalizmu na strane druhej? "Tradičné" etno(konfesionálne) minority (a identity) boli na prelome milénií nekompromisne doplnené o minority (a identity) "nové", definované najrozličnejšími typmi inakostí. Sú konkurenciou "tradičným" minoritám (aj identitám), alebo naopak? Kultúrnospoločenská a historickopolitická multietnickosť Argentíny a Kanady vytvára pre slovenských imigrantov v porovnaní s európskym etnickým/občianskym nacionalizmom úplne odlišný svet, v ktorom si budujú sociálne siete, nový domov a vychovávajú potomkov. Obsah medzigeneračného prenosu je tu (s výnimkami) determinovaný etnickou heterogenitou manželstiev (násobenou každou nasledujúcou generáciou). Čo rozhoduje o ne/zdieľaní konceptov ich kultúrneho dedičstva, jazyka a identity dnes?

Annotation: The migration of Slovaks to Overseas is a continuous process lasting approximately 150 years. It consists of currents and waves of migrants, which are specific politically, socio-economically, religiously, or genderly. The character of the source and destination localities, together with the culture of migrants and then also their descendants, have formed an extremely differentiated network of communities, institutions, organ izations and individuals, identifying as Slovaks/with Slovak origin to many different ways. Some of them, by tradition, import and their own invention, participate in the creation, maintenance and construction of the "overseas" construct of Slovak culture, especially in the form of cultural heritage, but also new forms of culture and art. What are their strategies and motivations for maintaining a minority identity today? What benefits do members of these minorities gain and expect? How are these strategies changing under the influence of cultural and linguistic globalization, mass media, deethnization and deconfessionalisation on the one hand, and glocalization, cultural diversity policies, support for national minorities and the multiculturalism ideology o n the other? At the turn of the millennium, "traditional" ethno(confessional) minorities (and identities) were uncompromisingly supplemented by "new" minorities (and identities), defined by many types of differences. Are they in competition with "traditi o nal" minorities (including identities), or vice versa? In comparison with european ethnic/state nationalism, the multi -ethnic nature of Argentina and Canada society creates a completely different world for Slovak immigrants, in which they build social netw orks, a new home and raise children. The content of intergenerational transmission is mainly determined by the ethnic heterogeneity of marriages (wich is multiplied by each next generation). What determines their un/sharing of their cultural heritage, l anguage and identity?

Riešiteľský kolektív: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. (zodpovedný riešiteľ), prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa), prof. RNDr. et Mgr. Peter Chrastina, PhD., Mgr. Lukáš Kurajda, PhD., prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (SÚJS SAV), prof. PhDr. Michal Valčo, PhD. (EBF UK), doc. PaedDr. Katarína Valčová, PhD. (EBF UK), Mgr. art. Martin Urban, PhD. (PF UMB), Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., doktorandka Mgr. Barbora Sekerášová

Odbobie riešenia: 2021-2025

Terénny výskum a príprava projektu

V rokoch 2017 - 2019 prof. Lenovský a prof. Slobodová Nováková realizovali vo vybraných lokalitách v Argentíne a Kanade terénny prieskum zameraný na súčasný stav slovenských komunít a na možnosti ich výskumu. Prieskum bol dôležitým podkladom formulovania cieľov, metód, východísk aj výstupov projektu a následne precizovania žiadosti. Konzultantmi boli veľvyslanec SR v Argentíne a veľvyslanec SR v Kanade, Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v zastúpení predsedom a podpredsedom, prof. Marian Stolarik z Univerzity v Ottawe a César Mangiaterra zo slovenského spolku v Buenos Aires. 

Aktivity projektu:

Odborný seminár I.: Pozvánku na prvý odborný seminár v rámci projektu nájdete tu a zápisnicu z neho nájdete tu.

Odborný seminár II. Pozvánku na druhý odborný seminár v rámci projektu nájdete tu a zápisnicu z neho nájdete tu.

Výstupy projektu:

Vedecká práca v (indexovanom) recenzovanom časopise v zahraničí: 

Lenovský, L.; Slobodová Nováková, K. Culture - Religion - Ethnicity (Alliance of Identities in the Environment of Foreign Slovak Communities). Religions 2021, 12, 883.  https://doi.org/10.3390/rel12100883. Online prístup k štúdii nájdete na tomto odkaze. Štúdiu v pdf nájdete tu

Aktuality
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre denné štúdium nájdete tu
Rozvrh hodín na LS 2021/2022 pre externú formu štúdia nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
          01 02
03 04 05 06 07 08 09
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete