Bakalárske štúdium

Etnológia a mimoeurópske štúdiá, Bc. denné/ externé

Rada pre študijný program 

Predseda RŠP: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSC.

Členovia: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 

               Doc. PhDr. Martin Priečko, PhD. 

                Mgr. Veronika Majdáková, zástupca študentov
                Mgr. Alexandra Wysočanská, zástupca absolventov
               Mgr. Radovan Sýkora, zástupca zamestnávateľov

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu 

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu 

prof. PhDr. Leoš Šatava, Leoš, Csc., - profesor- leos.satava(zav.)ucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.- profesor ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.- profesor- katarina.novakova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Martin Priečko, PhD. – docent – martin.priecko(zav.)ucm.sk 

doc. PhDr. Marwan Al – Absi, Csc. – docent – marwan.al-absi(zav.)ucm.sk

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov daného študijného programu, s informáciami o: 

Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Študijný program pripravuje absolventov v intenciách dlhodobého zámeru UCM, a to v oblasti historických vied, ktorí budú uplatniteľní na trhu práce nielen doma, ale najmä v zahraničí. Absolventi sú konkurencieschopní s inými, podobne zameranými študijnými programami v Českej republike či západnej Európe. Majú prehľad v problematike, aktuálnom spoločensko-politickom dianí, historických kontextoch, kultúrnych a náboženských kontextoch, reáliách, majú jazykové kompetencie,. vďaka povinnej praxi už počas bakalárskeho štúdia majú skúsenosti s prácou v inštitúciách (Múzeá, archívy a pod.), terénnym výskumom. Sú schopní poskytovať odbornú i poradenskú činnosť v oblastiach tradičnej kultúry, kultúrneho dedičstva, aktuálnych kultúrnych javoch a fenoménoch.

Profil absolventa a výstupy vzdelávania v kategóriach: 

1. Vedomosti:

Absolvent bakalárskeho štúdia etnológie bude ovládať dejiny odboru v širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach ako i vo vzťahu k iným spoločenskovedným disciplínam. Bude poznať a chápať rôzne teoretické prístupy v etnológii ako i jej metodológiu založenú na terénnom výskume, ktorý bude vedieť uskutočniť. Zároveň získa hlboké vedomosti o kultúrach a etnikách sveta.
V neposlednom rade sa naučí písať odborné i popularizačné texty.

2. Získané zručnosti:

Absolvent bude na základne absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí schopný porozumieť kultúrnej a etnickej pestrosti sveta, dokáže kriticky myslieť a interpretovať kultúrne prejavy. Získa teda všeobecný rozhľad o svete a bude ovládať terminológiu súvisiacu s odborom. Nadobudne taktiež organizačné zručnosti a bude vedieť komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Osvojí si zručnosti v práci s mapami a v orientácii na mapách s ohľadom na etnické a kultúrne zloženie jednotlivých kontinentov a regiónov. Získa tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku, dokáže aplikovať svoje vedomosti v praxi (v práci i v živote) a prezentovať výsledky svojej práce.

3. Profesijné kompetencie: 

Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve. Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú tiež v muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti
o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít.

4. Prenositeľné kompetencie: 

Absolvent tohto odboru dokáže so svojimi vedomosťami o kultúrnej rozmanitosti sveta (všeobecný rozhľad) viac chápať a akceptovať iných, čo mu umožní napr. zlepšiť komunikáciu so svojím bližším i vzdialenejším okolím. Získa tiež prehľad v odbornej literatúre
a schopnosť uvažovať v širších i užších súvislostiach a kontextoch. Posilní svoju schopnosť analytického a kritického myslenia, rozvinie svoju kreativitu a nadobudne prezentačné a organizačné zručnosti.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia

Indikované povolania: múzejný pracovník, pracovník vo vládnych i mimovládnych organizáciách, pracovník v kultúrnych inštitúciách, pracovník v súkromnom sektore (napr. cestovný ruch)

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu študenti ŠP etnológia a mimoeurópske štúdiá boli spokojní s objemom a úrovňou vedomostí, ktoré im študijný program a zabezpečujúca katedra poskytla. Tieto vedomosti a nadobudnuté zručnosti im postačovali pre výkon povolania v odbore. Uplatniteľnosť absolventov závisí od ochoty absolventov zamestnať sa v odbore. Na základe výsledkov prieskumu katedry takmer 50% pracuje momentálne v odbore, aj keď v prvých rokoch po skončení pôsobili aj mimo odbor, dôvodom bola najmä oneskorená generačná výmena v štátnych inštitúciách.

Aktuality
Pozvánka na medzinárodný workshop - International Workshop Invitation 15.5.2024 
Začiatkom apríla našu katedru navštívil nemecký profesor z Goethe Univerzity, Rudolf Leger. Fotografie z jeho návštevy si môžete pozrieť tu.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete