Štúdium

PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2023/2024

Prihlášky na bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v dennej a externej forme na našej katedre na akademický rok 2023/2024 môžete posielať do 30.4.2023. Všetky podrobnosti o prijímacom konaní nájdete tu

Reportáž Mestskej televízie Trnavy , kde sa dozviete základne informácie o našej katedre nájdete tu.

Viac o živote na katedre sa môžete dozvedieť aj na našej facebookovej stránke

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať práve cez Facebook alebo môžete kontaktovať niektorého z našich pedagógov. O ich práci sa môžete dočítať v položke o katedre alebo personálne obsadenie katedry. 

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Etnológia a mimoeurópske štúdia


Etnológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom kultúr rôznych národov v historickej perspektíve. Študijný program etnológia a mimoeurópske štúdia je na Slovensku unikátny tým, že sa nezaoberá len európskymi národmi a kultúrami, ale aj národmi a kultúrami Afriky, Ázie, Austrálie a Ameriky. Bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby poskytol študentovi základnú orientáciu vo vednom odbore s následným rozšírením podľa záujmu. 

Študijný program je od začiatku koncipovaný tak, aby neprichádzalo k duplicite so žiadnym z podobných odborov na iných univerzitách na Slovensku. Z toho dôvodu sa už v prvých ročníkoch bakalárskeho programu realizujú aj úvodné prednášky z mimoeurópskej etnológie. Tieto pomáhajú študentom si v ďalších ročníkoch vybrať svoju špecializáciu. 

Súčasťou bakalárskeho programu je aj terénna prax a terénny výskum, kde sa študenti zlepšujú v praktických zručnostiach nevyhnutných pre ich študijný obor. Po ukončení bakalárskeho programu je možnosť pokračovať na nadväzujúcom akreditovanom magisterskom programe etnológia a mimoeurópske štúdia na našej katedre, ktorý je už viac zameraný na štúdium mimoeurópských národov a kultúr.

Študenti počas bakalárskeho programu nadobudnú vedomosti o tradičnej ľudovej materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska, poznatky o národoch a kultúrach Európy ako aj o mimoeurópskych národoch a kultúrach. V bakalárskom programe (Bc.) sa kladie dôraz na základy etnológie a folkloristiky, dejiny etnológie, metódy a techniky výskumu, základy muzeológie, materiálnu kultúru (strava, odev, staviteľstvo a bývanie, agrárna kultúra, remeslá a výroba), regionalistiku (Slovensko, Európa), sociálnu kultúru, duchovnú kultúru, teóriu etnológie. 

Záujem je venovaný aj problematike Slovákov v zahraničí, urbánnej etnológie, ale aj náboženstvám sveta, geografii sveta a úvodom do štúdia mimoeurópskych krajín. Súčasťou bakalárskeho stupňa štúdia je aj terénny výskum a terénna prax.

Etnológia a blízkovýchodné štúdia

Akreditovaný bakalársky študijný program etnológia a blízkovýchodné štúdia je novým a jediným na Slovensku. Aktuálne reaguje na požiadavky spoločenskej potreby a pracovného trhu. Vzhľadom na svetové dianie a spoločenské, kultúrne i ekonomické záujmy, možno predpokladať náležité uplatnenie jeho absolventov. 

Obsahom študijných predmetov sú základné poznatky o kultúrnom, historickom a politickom vývoji Blízkeho východu, etnickom zložení a základoch tradičnej beduínskej kultúry. Podobne ako v bakalárskom študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdia študenti získajú prehľad v oblasti svetových náboženstiev a mimoeurópskych kultúr so zameraním na Blízky východ a Afriku. 

V rámci teoretického základu sa študenti zorientujú v pojmoch a kategóriách súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie a ďalších príbuzných disciplín, ako aj v metódach a technikách terénneho výskumu. Terénnu a odbornú prax študenti absolvujú podľa potreby a dohody o spolupráci s migračným úradom alebo v zahraničí.

Jazyková príprava je zameraná na zvládnutie modernej spisovnej arabčiny (úradného jazyka vo všetkých arabských krajinách) na primeranej úrovni a s akcentom na komunikačné zručnosti pre každodennú prax. Počas jazykovej výučby sa študenti oboznamujú so špecifikami spoločenskej etikety v blízkovýchodnom prostredí. Študuje sa od úrovne začiatočníkov.

Absolventi bakalárskeho študijného programu etnológia a blízkovýchodné štúdia sa môžu uplatniť v nasledovných profesijných oblastiach: v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach rozvojových aktivít, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v migračných centrách a utečeneckých táboroch, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v zastupiteľských úradoch, v oblasti základného a aplikovaného výskumu, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej oblasti, vo výchove a vzdelávaní, ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické vedomosti zamerané na región Blízkeho východu, problematiku migračnej politiky, islamizácie, postavenia etnických a náboženských minorít vo svete a pod.

Absolventi môžu pokračovať na nadväzujúcom magisterskom programe etnológia a mimoeurópske štúdia na našej katedre, alebo v magisterskom programe blízkovýchodní studia na FF Západočeskej univerzity v Plzni.

Profil absolventa BC. študijných programov

Absolvent bakalárskeho štúdia etnológie bude ovládať dejiny odboru v širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach ako i vo vzťahu k iným spoločenskovedným disciplínam. Bude poznať a chápať rôzne teoretické prístupy v etnológii ako aj jej metodológiu založenú na terénnom výskume, ktorý bude vedieť uskutočniť. Zároveň získa hlboké vedomosti o kultúrach a etnikách sveta. V neposlednom rade sa naučí písať odborné a popularizačné texty.

Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí schopný porozumieť tomu, čo sa vo svete deje, dokáže kriticky myslieť a interpretovať kultúrne prejavy. Získa teda všeobecný rozhľad o svete. Bude taktiež vedieť komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Nadobudne tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale aj anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve, muzeálnych inštitúciách, v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi), ale aj v štátnom sektore. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie aj schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať aj v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

O študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdia si môžete prečítať aj v článku denníka SME. 
MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Etnológia a mimoeurópske štúdia

Magisterský program štúdia sa špecializuje vo výraznej miere na mimoeurópske kultúry. V tomto stupni vzdelávania sa rozširujú prednášky so zameraním na Ameriku, Áziu, Afriku. Pribúdajú špeciálne prednášky z religionistiky (kresťanstvo, islam, hinduizmus, judaizmus a ich regionálne varianty), špeciálne prednášky z európskej a mimoeurópskej etnológie a folkloristiky, ktoré sú doplnené seminármi. 

Prednáškové bloky nadväzujú na nadobudnuté teoretické vedomosti získané v bakalárskom stupni štúdia, rozširujú vedomostný obzor o interdisciplinárny prístup v kontakte s princípmi iných vedných odborov ako napríklad religionistika, sociológia, kultúrna antropológia, história, sociológia, lingvistika a podobne. 

Štúdium etnológie na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, preto sa kladie zvýšený dôraz aj na jazykovú prípravu. 

Po úspešnom zvládnutí magisterského štúdia je na naše katedre aj možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu a získať  titul PhD.

K bakalárskym a magisterskému programu samozrejme patria aj možnosti vycestovať do zahraničia na rôzne stáže alebo mobility v rámci programu Erasmus. 

Profil absolventa MGR. študijného programu

Absolvent magisterského štúdia etnológie si rozšíri vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom štúdiu. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom ich bude vedieť dať do súvislosti a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež vedeckých textov.

Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. bude taktiež účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi svoje jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale aj v anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v akademickej sfére a v školstve, ale tiež v muzeálnych inštitúciách, v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi) alebo v štátnej sfére. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie a schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať aj v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

Reportáž Mestskej televízie Trnavy o našej katedre, kde sa dozviete základne informácie o katedre nájdete tu.

Viac o živote na katedre sa môžete dozvedieť aj na našej facebookovej stránke

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať práve cez Facebook alebo môžete kontaktovať niektorého z našich pedagógov. O ich práci sa môžete dočítať v položke o katedre alebo personálne obsadenie katedry. 

Aktuality
V dňoch 22. - 26. mája nás na katedre v rámci spoločného medziuniverzitného Erasmus+ KA 171 projektu navštívil dekan fakulty histórie a medzinárodných vzťahov, doc. Vitalij And...
Magisterské a bakalárske štátnice sa na našej katedre budú konať v stredu 31.5.2023 o 10:00 v miestnosti S 0.3. Zloženie komisie a zoznam štátnicujúcich študentov nájdete tu...
Kalendár
po ut st št pi so ne
      01 02 03 04
05 06 07 08 09 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete