Štúdium

Všetky informácie o prijímacom konaní nájdete  na tomto odkaze.

Prihlášku na doktorandské štúdium nájdete tu. Podrobné informácie o prijímacom konaní na doktorandské štúdium nájdete v tomto dokumente. Navrhované témy pred doktorandov nájdete tu. Je aj možnosť dohodnúť sa s pedagógom na vlastnej téme. 

Video mestskej televízie Trnava o filozofickej fakulte UCM, v ktorom nechýba ani pár slov o našej katedre etnológie si môžete pozrieť na tomto odkaze

BAKALÁRSKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY:

Etnológia a mimoeurópske štúdia


Etnológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom kultúr rôznych národov v historickej perspektíve. Študijný program etnológia a mimoeurópske štúdia je na Slovensku unikátny tým, že sa nezaoberá len európskymi národmi a kultúrami, ale aj národmi a kultúrami Afriky, Ázie, Austrálie a Ameriky. Bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby poskytol študentovi základnú orientáciu vo vednom odbore s následným rozšírením podľa záujmu. 

Študijný program je od začiatku koncipovaný tak, aby neprichádzalo k duplicite so žiadnym z podobných odborov na iných univerzitách na Slovensku. Z toho dôvodu sa už v prvých ročníkoch bakalárskeho programu realizujú aj úvodné prednášky z mimoeurópskej etnológie. Tieto pomáhajú študentom si v ďalších ročníkoch vybrať svoju špecializáciu. 

Súčasťou bakalárskeho programu je aj terénna prax a terénny výskum, kde sa študenti zlepšujú v praktických zručnostiach nevyhnutných pre ich študijný obor. Po ukončení bakalárskeho programu je možnosť pokračovať na nadväzujúcom akreditovanom magisterskom programe etnológia a mimoeurópske štúdia na našej katedre, ktorý je už viac zameraný na štúdium mimoeurópských národov a kultúr.

Študenti počas bakalárskeho programu nadobudnú vedomosti o tradičnej ľudovej materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska, poznatky o národoch a kultúrach Európy ako aj o mimoeurópskych národoch a kultúrach. V bakalárskom programe (Bc.) sa kladie dôraz na základy etnológie a folkloristiky, dejiny etnológie, metódy a techniky výskumu, základy muzeológie, materiálnu kultúru (strava, odev, staviteľstvo a bývanie, agrárna kultúra, remeslá a výroba), regionalistiku (Slovensko, Európa), sociálnu kultúru, duchovnú kultúru, teóriu etnológie. 

Záujem je venovaný aj problematike Slovákov v zahraničí, urbánnej etnológie, ale aj náboženstvám sveta, geografii sveta a úvodom do štúdia mimoeurópskych krajín. Súčasťou bakalárskeho stupňa štúdia je aj terénny výskum a terénna prax.

Etnológia a blízkovýchodné štúdia

Akreditovaný bakalársky študijný program etnológia a blízkovýchodné štúdia je novým a jediným na Slovensku. Aktuálne reaguje na požiadavky spoločenskej potreby a pracovného trhu. Vzhľadom na svetové dianie a spoločenské, kultúrne i ekonomické záujmy, možno predpokladať náležité uplatnenie jeho absolventov. 

Obsahom študijných predmetov sú základné poznatky o kultúrnom, historickom a politickom vývoji Blízkeho východu, etnickom zložení a základoch tradičnej beduínskej kultúry. Podobne ako v bakalárskom študijnom programe etnológia a mimoeurópske štúdia študenti získajú prehľad v oblasti svetových náboženstiev a mimoeurópskych kultúr so zameraním na Blízky východ a Afriku. 

V rámci teoretického základu sa študenti zorientujú v pojmoch a kategóriách súčasnej etnológie, kultúrnej a sociálnej antropológie a ďalších príbuzných disciplín, ako aj v metódach a technikách terénneho výskumu. Terénnu a odbornú prax študenti absolvujú podľa potreby a dohody o spolupráci s migračným úradom alebo v zahraničí.

Jazyková príprava je zameraná na zvládnutie modernej spisovnej arabčiny (úradného jazyka vo všetkých arabských krajinách) na primeranej úrovni a s akcentom na komunikačné zručnosti pre každodennú prax. Počas jazykovej výučby sa študenti oboznamujú so špecifikami spoločenskej etikety v blízkovýchodnom prostredí. Študuje sa od úrovne začiatočníkov.

Absolventi bakalárskeho študijného programu etnológia a blízkovýchodné štúdia sa môžu uplatniť v nasledovných profesijných oblastiach: v štátnej a verejnej správe, najmä v oblastiach rozvojových aktivít, v sociálnej a kultúrnej sfére v prostredí etnických minorít, v migračných centrách a utečeneckých táboroch, v poradenských činnostiach pre domáce a zahraničné inštitúcie, v masmédiách, v zastupiteľských úradoch, v oblasti základného a aplikovaného výskumu, v analytickej činnosti pre vysvetľovanie konkrétnych sociálnych a kultúrnych procesov, v záujmovej umeleckej oblasti, vo výchove a vzdelávaní, ako aj v iných oblastiach kultúrneho a spoločenského života, kde sú potrebné etnologické vedomosti zamerané na región Blízkeho východu, problematiku migračnej politiky, islamizácie, postavenia etnických a náboženských minorít vo svete a pod.

Absolventi môžu pokračovať na nadväzujúcom magisterskom programe etnológia a mimoeurópske štúdia na našej katedre, alebo v magisterskom programe blízkovýchodní studia na FF Západočeskej univerzity v Plzni.

O študijnom programe etnológia a blízkovýchodné štúdia si môžete prečítať aj v článku denníka SME. 
MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Etnológia a mimoeurópske štúdia

Magisterský program štúdia sa špecializuje vo výraznej miere na mimoeurópske kultúry. V tomto stupni vzdelávania sa rozširujú prednášky so zameraním na Ameriku, Áziu, Afriku. Pribúdajú špeciálne prednášky z religionistiky (kresťanstvo, islam, hinduizmus, judaizmus a ich regionálne varianty), špeciálne prednášky z európskej a mimoeurópskej etnológie a folkloristiky, ktoré sú doplnené seminármi. 

Prednáškové bloky nadväzujú na nadobudnuté teoretické vedomosti získané v bakalárskom stupni štúdia, rozširujú vedomostný obzor o interdisciplinárny prístup v kontakte s princípmi iných vedných odborov ako napríklad religionistika, sociológia, kultúrna antropológia, história, sociológia, lingvistika a podobne. 

Štúdium etnológie na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, preto sa kladie zvýšený dôraz aj na jazykovú prípravu. 

Po úspešnom zvládnutí magisterského štúdia je na naše katedre aj možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu a získať  titul PhD.

K bakalárskym a magisterskému programu samozrejme patria aj možnosti vycestovať do zahraničia na rôzne stáže alebo mobility v rámci programu Erasmus. 

Viac o živote na katedre sa môžete dozvedieť aj na našej facebookovej stránke

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať práve cez Facebook alebo môžete kontaktovať niektorého z našich pedagógov. O ich práci sa môžete dočítať v položke o katedre alebo personálne obsadenie katedry. 

Aktuality
Bloková výučba s prof. Šatavom sa v zimnom semestri uskutoční podľa rozvrhu v dňoch 28./29.10 a 25./26.11. 
Program Erasmus+ nie je jedinou možnosťou ako vycestovať na študijný alebo výskumný pobyt. Štipendiá poskytované SAIA n.o. sú výbornou možnosťou pre krátkodobé výskumné poby...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete