Štúdium

2. KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA NA BAKALÁRSKE, MAGISTERSKÉ a DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2024/2025 JE OTVORENÉ. Prihlášky na dennú a externú formu BC. a MGR. štúdia môžete posielať do 20. AUGUSTA 2024. Podrobnosti o prijímacom konaní nájdete tu.

Prihlášky na PHD. štúdium môžete posielať do 2. SEPTEMBRA. Prijímace konanie bude v septembri. Podrobnosti o prijímacom konaní nájdete tu.

Reportáž Mestskej televízie Trnavy, v ktorej sa dozviete základne informácie o našej katedre nájdete tu.

Viac o živote na katedre sa môžete dozvedieť aj na našej facebookovej stránke alebo na Instagrame

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať práve cez Facebook alebo môžete kontaktovať niektorého z našich pedagógov. O ich práci sa môžete dočítať v položke o katedre alebo personálne obsadenie katedry. 

BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Etnológia a mimoeurópske štúdia


Etnológia je veda, ktorá sa zaoberá štúdiom kultúr rôznych národov v historickej perspektíve. Študijný program etnológia a mimoeurópske štúdia je na Slovensku unikátny tým, že sa nezaoberá len európskymi národmi a kultúrami, ale aj národmi a kultúrami Afriky, Ázie, Austrálie a Ameriky. Bakalársky študijný program je koncipovaný tak, aby poskytol študentovi základnú orientáciu vo vednom odbore s následným rozšírením podľa záujmu. 

Študijný program je od začiatku koncipovaný tak, aby neprichádzalo k duplicite so žiadnym z podobných odborov na iných univerzitách na Slovensku. Z toho dôvodu sa už v prvých ročníkoch bakalárskeho programu realizujú aj úvodné prednášky z mimoeurópskej etnológie. Tieto pomáhajú študentom si v ďalších ročníkoch vybrať svoju špecializáciu. 

Súčasťou bakalárskeho programu je aj terénna prax a terénny výskum, kde sa študenti zlepšujú v praktických zručnostiach nevyhnutných pre ich študijný obor. Po ukončení bakalárskeho programu je možnosť pokračovať na nadväzujúcom akreditovanom magisterskom programe etnológia a mimoeurópske štúdia na našej katedre, ktorý je už viac zameraný na štúdium mimoeurópských národov a kultúr.

Študenti počas bakalárskeho programu nadobudnú vedomosti o tradičnej ľudovej materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska, poznatky o národoch a kultúrach Európy ako aj o mimoeurópskych národoch a kultúrach. V bakalárskom programe (Bc.) sa kladie dôraz na základy etnológie a folkloristiky, dejiny etnológie, metódy a techniky výskumu, základy muzeológie, materiálnu kultúru (strava, odev, staviteľstvo a bývanie, agrárna kultúra, remeslá a výroba), regionalistiku (Slovensko, Európa), sociálnu kultúru, duchovnú kultúru, teóriu etnológie. 

Záujem je venovaný aj problematike Slovákov v zahraničí, urbánnej etnológie, ale aj náboženstvám sveta, geografii sveta a úvodom do štúdia mimoeurópskych krajín. Súčasťou bakalárskeho stupňa štúdia je aj terénny výskum a terénna prax.


Profil absolventa BC. študijného programu

Absolvent bakalárskeho štúdia etnológie bude ovládať dejiny odboru v širších kultúrno-spoločenských a historických súvislostiach ako i vo vzťahu k iným spoločenskovedným disciplínam. Bude poznať a chápať rôzne teoretické prístupy v etnológii ako aj jej metodológiu založenú na terénnom výskume, ktorý bude vedieť uskutočniť. Zároveň získa hlboké vedomosti o kultúrach a etnikách sveta. V neposlednom rade sa naučí písať odborné a popularizačné texty.

Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí schopný porozumieť tomu, čo sa vo svete deje, dokáže kriticky myslieť a interpretovať kultúrne prejavy. Získa teda všeobecný rozhľad o svete. Bude taktiež vedieť komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Nadobudne tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale aj anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve, muzeálnych inštitúciách, v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi), ale aj v štátnom sektore. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie aj schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať aj v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

MAGISTERSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM:

Etnológia a mimoeurópske štúdia

Magisterský program štúdia sa špecializuje vo výraznej miere na mimoeurópske kultúry. V tomto stupni vzdelávania sa rozširujú prednášky so zameraním na Ameriku, Áziu, Afriku. Pribúdajú špeciálne prednášky z religionistiky (kresťanstvo, islam, hinduizmus, judaizmus a ich regionálne varianty), špeciálne prednášky z európskej a mimoeurópskej etnológie a folkloristiky, ktoré sú doplnené seminármi. 

Prednáškové bloky nadväzujú na nadobudnuté teoretické vedomosti získané v bakalárskom stupni štúdia, rozširujú vedomostný obzor o interdisciplinárny prístup v kontakte s princípmi iných vedných odborov ako napríklad religionistika, sociológia, kultúrna antropológia, história, sociológia, lingvistika a podobne. 

Štúdium etnológie na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, preto sa kladie zvýšený dôraz aj na jazykovú prípravu. 

Po úspešnom zvládnutí magisterského štúdia je na naše katedre aj možnosť pokračovať v doktorandskom štúdiu a získať  titul PhD.

K bakalárskym a magisterskému programu samozrejme patria aj možnosti vycestovať do zahraničia na rôzne stáže alebo mobility v rámci programu Erasmus. 

Profil absolventa MGR. študijného programu

Absolvent magisterského štúdia etnológie si rozšíri vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom štúdiu. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom ich bude vedieť dať do súvislosti a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež vedeckých textov.

Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. bude taktiež účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi svoje jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale aj v anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v akademickej sfére a v školstve, ale tiež v muzeálnych inštitúciách, v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi) alebo v štátnej sfére. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie a schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať aj v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM

Etnológia a mimoeurópske štúdiá 

Doktorandský program je zameraný na budovanie vedeckých schopností a zručností doktoranda. Doktorandské štúdium na niekoľko základných častí. V študentskej časti absolvujú študenti povinné, povinne voliteľné a voliteľné predmety zamerané na metodológiu vedy, teóriu kultúry, etnológiu Európy a ďalších kontinentov atď.

V pedagogickej časti je doktorand ten, kto prednáša vybrané predmety študentom bakalárskeho a magisterského štúdia alebo s nimi pracuje na seminároch. Doktorand tak buduje svoje učiteľské zručnosti.

Vo vedeckej časti sa doktorand venuje vlastnému výskumu v rámci dizertačnej práce. Okrem práce píše vedecké články, recenzie, kritiky a prezentuje výsledky svojho výskumu na vedeckých konferenciách.

Aj počas doktorandského štúdia má študent možnosť vycestovať na zahraničnú stáž, výskum alebo Erasmus mobilitu. Počas celého štúdia je doktorand v blízkom kontakte so svojim školiteľom, ktorý ho usmerňuje.

Doktorandi majú taktiež možnosti uchádzať sa o projekty v rôznych domácich a zahraničných výzvach, prípadne stať sa súčasťou niektorého z katedrových projektov a nabrať tak dôležité skúsenosti s projektovou prácou v kolektíve.

Profil absolventa PhD. študijného programu

Absolvent doktorandského štúdia etnológie si rozšíri vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich stupňoch štúdia. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti a v téme, na ktoré sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom tieto bude vedieť dať do súvislosti ako v čase tak i v priestore.

V ďalšom rade získa väčšiu prax v písaní odborných a popularizačných textov, ale predovšetkým sa naučí písať a pracovať na vedeckej úrovni. Absolvent bude na základe absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, krtického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. Bude taktiež vedieť účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve.

Absolvent má možnosť uplatniť sa v akademickej sfére a v školstve, ale tiež v muzeálnych inštitúciách a v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi!. Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu. 

Rozšíri a prehĺbi tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce. Dokáže organizovať prácu individuálne i tímovo a písať projekty. Dokáže riadiť a manažovať výskumné projekty rôznych štruktúr a schém.

Aktuality
DRUHÉ KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA aj na PHD. ŠTÚDIUM. Prihlášky môžete posielať do 2. SEPTEMBRA. Viac podrobností nájdete tu
2. KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA NA AK 2024/2025

Prihlášky môžete posielať do 20. AUGUSTA 2024

Viac informácií nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete