O katedre

Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií bola založená v roku 1997. Na Filozofickej fakulte sa študuje v rámci jednoodborového magisterského štúdia. Od roku 2013 je možné študovať aj v doktorandskom študijnom programe.

Absolvent päťročného magisterského štúdia etnológie so zameraním na mimoeurópske kultúry je pripravený na svoje pôsobenie v oblasti vedy a kultúry na domácich i zahraničných pracoviskách. Získava odbornú kvalifikáciu pre pôsobenie v oblasti slovenskej etnológie, etnologickej europeistiky, kultúrnej a sociálnej antropológie, disponuje prehľadom o národoch, kultúrach a náboženstvách sveta.

V rámci odbornej prípravy zo slovenskej etnológie absolvent získa predovšetkým odborné znalosti o etnokultúrnych procesoch na Slovensku, najmä na základe  poznatkov o tradičnej i súčasnej materiálnej, duchovnej a sociálnej kultúre. Táto príprava mu umožní uplatniť sa vo vedeckých a pedagogických  inštitúciách doma i v zahraničí. Vzhľadom na získanie základných poznatkov z príbuzných vedných odborov ako napríklad z muzeológie, folkloristiky, religionistiky, sociológie kultúry a podobne, sa môže uplatniť napríklad v kultúrnych zariadeniach ako sú múzeá, galérie, miestne regionálne kultúrne a osvetové strediská a taktiež centrálne celonárodné inštitúcie podliehajúce rezortu kultúry.

Prednášky a semináre z európskej a mimoeurópskej etnológie poskytujú absolventovi možnosť získať obraz o národoch a kultúrach sveta v takom rozsahu v akom to neposkytuje žiadna vysoká škola na Slovensku. Absolventi študijného programu sú pripravení na výskum národov a kultúr sveta ako aj na pôsobenie v zastupiteľských orgánoch SR v zahraničí, v zahraničných inštitúciách kultúrneho zamerania, propagačných a cestovných kanceláriách.

Absolventi majú možnosť pôsobiť vo vedeckej a výskumnej sfére, realizovať sa môžu v rámci rozvoja regionálnej kultúry, v médiách i na pracovných pozíciách zameraných na zachovanie kultúrneho dedičstva.

OBLASTI NÁŠHO AKADEMICKÉHO ZÁUJMU

Etnológia Európy a minority

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Venuje sa primárne výskumu kultúry a identity Slovákov v zahraničí, etnických procesov, multikulturalizmu, minorít a využívania kultúrneho dedičstva. Dlhodobo realizuje terénne výskumy v krajinách, kde sa dodnes nachádzajú komunity Slovákov ako napríklad v Srbsku, Maďarsku, Rumunsku, Chorvátsku, ale aj v Argentíne a Kanade. Podieľal sa na publikácii niekoľkých monografií. Ako s vyučujúcim sa s ním môžete stretnúť na predmetoch, ktoré sa týkajú etnických procesov, rodinných zvykov či zachovávaniu kultúrneho dedičstva.

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Najskúsenejší člen našej katedry. Jeho bohatú akademickú kariéru spája hlavne téma etnicity a jazyka. Zaujíma sa o etnické menšiny v Európe a ich snahy o zachovanie, či revitalizáciu jazyka a etnickej identity. Jeho srdcovkou je komunita Lužických Srbov v Nemecku, ktorej sa venuje dlhé desaťročia. Na našej katedre vyučuje predmety týkajúce sa etnických menšín, etnicity a jazyka.

Mgr. Štefan Ižák, PhD.

Správca katedrového webu. Vo svojich vedeckých prácach sa zaoberá etnicitou, nacionalizmom, výskumom diskurzu, politickej a mediálnej komunikácie, predovšetkým čo sa týka reprodukcie etnických stereotypov a predstáv o národe. V roku 2020 mu vyšla monografia na tému Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku. Prednáša predmety o etnológii Európy, slovenskej diaspóre, migrácii a histórii etnológie.

Etnológia Slovenska

doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Vedúca našej katedry. Zaoberá sa hlavne slovenskou duchovnou a materiálnou kultúrou v stredoeurópskom kontexte. Publikovala monografie o vinohradníctve, tatranských nosičoch a podieľala sa na monografiách rôznych slovenských dedín. Spolu s kolegami Priečkom a Bocánovou sa podieľala na populárnej monografii o trnavskej mestskej časti Kopánka. Jej prednášky sa venujú kulinárnej kultúry, materiálnej kultúry a tradičnej kultúry v Európe.

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Tajomníčka našej katedry a zároveň vedúca Západoslovenského múzea v Trnave. Aby toho nebolo málo, tak je ešte aj predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska. Jej doménou je folkloristika, duchovná kultúra Slovenska, urbánna etnológia. Realizuje terénne výskumy prevažne na Slovensku so zameraním na tradičnú ľudovú kultúru. Ako prednášajúca predáva študentom svoje vedomosti z folkloristiky, mytológie, duchovnej kultúry, či urbánnej etnológie.

PhDr. Martin Priečko, PhD.

Zástupca vedúcej našej katedry. Vo svojej vedeckej práci sa špecializuje na sociálne a ekologické aspekty spôsobu života vidieckych komunít s dôrazom na horské osídlenia a horskú kultúru. Je autorom vyše desiatky vlastivedných monografií o rôznych slovenských obciach ako napríklad Detva, Horný Vadičov, Snežnica, Smolenice atď. Prednáša o dejinách slovenskej etnológie, ľudovom staviteľstve, kopaničiarskom osídlení, či kultúrnych regiónoch Slovenska.

Etnológia Ázie

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Venuje sa výskumu Blízkovýchodných kultúr. Na Blízkom východe robil aj niekoľko výskumov v spolupráci s Damaskou univerzitou, na ktorej aj organizoval prednášky. Najviac sa venoval výskumu Beduínov vo východnej Sýrii. Na jeho prednáškach sa študenti môžu dozvedieť antropológii islamu, kultúrnych tradíciách Beduínov a antropológii Blízkeho východu.

Amerikanistika

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Koordinátor štúdia. Taktiež sa venuje výskumu kultúr pôvodných obyvateľov Ameriky. Podnikol niekoľko výskumných ciest do Mexika. Na týchto cestách skúmal duchovnú kultúru a kultúrnu transformáciu tradičných spoločností. Zaujíma sa však aj o slovenskú ľudovú kultúru. V roku 2020 publikoval monografiu Čilejkári - tradícia ako symbol kultúrnej identity. Okrem prednášok o kultúrach a histórii Ameriky sa ako prednášajúci zaoberá aj metódami a technikami etnologického výskumu.

Afrikanistika

Mgr. Pavel Miškařík, PhD. 

Podnikol niekoľko výskumných ciest do Afriky. Zaujímajú ho otázky kolektívnej pamäte a etnicity. Realizoval výskum komunity tzv. Namíbijských Čechov v Namíbii. Pomocou metódy oral history skúmal ich životné príbehy na pozadí ich presídlenia z Namíbie do bývalého Československa a neskôr naspäť do Namíbie. Na jeho prednáškach sa dozviete cenné informácie o etnológii Afriky, ale aj o antropológii náboženstva.

Kompletné vedecké profily našich pedagógov nájdete v položke personálne oddelenie.


Aktuality
DRUHÉ KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA aj na PHD. ŠTÚDIUM. Prihlášky môžete posielať do 2. SEPTEMBRA. Viac podrobností nájdete tu
2. KOLO PRIJÍMACEHO KONANIA NA AK 2024/2025

Prihlášky môžete posielať do 20. AUGUSTA 2024

Viac informácií nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete