Zoznam navrhovaných tém záverečných prác

Témy záverečných prác pre akademický rok 2022/2023

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Bc. a Mgr.

1.  Etnické/jazykové menšiny na Slovensku

2.  Etnické/jazykové menšiny v zahraničí

3.  Etnická a jazyková asimilácia/revitalizácia

4.  Teórie etnicity a nacionalizmu

5.  Migračné procesy (história/súčasnosť)

6.  Prípadové štúdie na poli migrácií

doc. Mgr. Katarína Slobodová-Nováková, PhD.

Bc.

1. Súčasné formy vinohradníctva vo vybranej lokalite

2. Tradičná strava a stravovanie vo vybranej lokalite

3. pútnické miesta a ich význam pre región

4. osobnosti regiónu a ich význam pre upevňovanie lokálpatriotizmu

Mgr.

1. Šerpovia v Himalájach

2. Regionálna výchova a jej význam pre región

3. Vinohradníctvo v strednej Európe (komparatívny výskum cezhraničný)

4. Redyk-súčasné podoby prezentovania pastierskej kultúry

5. Kulinárna kultúra a jej špecifiká (na príklade vybranej krajiny) (mimoeuróspka etnológia)

6. Kulinárna kultúra Slovenska očami cudzincov

7. Revitalizácia tradičných remesiel a techník vo svete

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Bc.

1. Kultúrne špecifická vybranej obce v súčasnosti.

2. Kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch vo vybranej lokalite ako faktor formovania spôsobu života v súčasnosti.

3. Etnicita a kultúra Slovákov v zahraničí v súčasnosti.

4. Kultúrny potenciál vo vybranej obci.

5. Využívanie kultúrneho dedičstva vo vybranej lokalite.

Mgr.

1. Interetnické/interkonfesionálne vzťahy vo vybranej lokalite.

2. Špecifická socioprofesijná skupina vo vybranej lokalite.

3. Využívanie kultúrneho potenciálu vo vybranom mikroregióne.

4. Možnosti revitalizácie vybranej komunity.

5. Súčasné spôsoby využívania kultúrnych tradícií vo vybranej lokalite. 

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Bc., Mgr.

1. Arabská komunita na Slovensku (pozitívne a negatívne skúsenosti s integrovaním sa do slovenskej spoločnosti 

2. Obraz moslimskej ženy v slovenských médiách (printových alebo audiovizuálnych)

3. Špecifiká pohrebných rituálov v islamskom prostredí

4. Tradičné arabské hudobné nástroje (v minulých a prítomných súvislostiach)

5. Tradičné remeslá v Ománe spojené s produkciou kadidla

6. Vplyv cudzej kulinárnej kultúry na egyptskú gastronómiu

7. Židovské a kresťanské svadobné obyčaje (porovnanie)

PhDr. Martin Priečko, PhD.

Bc.

1. Život a etnografické dielo vybranej osobnosti

2. Súčasné alternatívne hnutia mládeže na Slovensku

3. Súčasné leso-hospodárske združenia roľníkov vo vybranej lokalite

4. Súčasné perspektívy rozptýleného osídlenia vo vybranej lokalite

5. Monografia súčasného ľudového výrobcu/ živnostníka

6. Piliarsky priemysel vo vybranej lokalite

7. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr.
1. Aplikovaná etnológia/antropológia – etnológ v praxi

2. Hendikepovaní jednotlivci (zdravotne, mentálne, sociálne) a ich postavenie v tradičnom lokálnom spoločenstve

3. Kopanicové sídla a dedina – vzájomné vzťahy obyvateľov jednej lokality

4. Ekologické hnutia na Slovensku

5. Voľný výber témy po konzultáciách

doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

Bc.

1. Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2. Euroindiáni na Slovensku (vo vybranej lokalite)

3. Poľovníctvo včera a dnes vo vybranej lokalite

4. Vybraná subkultúra na Slovensku (po dohode so školiteľom)

5. Pohrebné zvyky vo vybranej lokalite severovýchodného Slovenska

6. Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

7. Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

8. Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

9. Indiánska identita na vybranom príklade

10. Vlastný výber po dohode so školiteľom

 Mgr.

1. Hispánci na Slovensku (vo vybranej lokalite)

2. Euroindiáni na Slovensku (vo vybranej lokalite)

3. Indiánska tradícia a modernita a revitalizácia indiánskych kultúr (so zameraním na vybranú kultúru)

4. Pow-wow

5. Protestantské misie v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

6. Náboženský synkretizmus v Latinskej Amerike na príklade vybraného sviatku

7. Indiánske artefakty v slovenských múzeách a galériách

8. Postkolonializmus v Latinskej Amerike na príklade vybranej krajiny

9. Latinská Amerika v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

10. Podoby latinskoamerického nacionalizmu na príklade vybranej krajiny

11. Indiáni v predstavách a skúsenostiach slovenskej spoločnosti

12. Indiánska identita na vybranom príklade

13. Vlastný výber po dohode so školiteľom

PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Podoby  novopohanstva vo vybranej lokalite

2. História, aktivity a vplyv folklórneho súboru na život vo vybranej lokalite

3. Folklór a socializmus

4. Revitalizácia folklóru vo vybranej lokalite

5. Spolkový život miest v prvej polovici 20.storočia

6. Chudoba a dobročinnosť v mestách a na vidieku vo vybranej lokalite

7. Námestie ako komunikačný priestor

8. Zmeny hodnotového systému v kontexte každodennej kultúry vo vybranej lokalite

9. Druhá svetová vojna v spomienkach

10. Maska a maskovanie v súčasnej kultúre

11. Moderné fámy a povery

12. Prvky ľudovej kultúry vo výchovno - vzdelávacom procese

13. Pionierska organizácia ako výchovný, vzdelávací a kultúrny faktor v socializme

14. Návrat k archaickým prejavom vo výročných zvykoch

15. Kontexty ochotníckeho divadelníctva

16. Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Bc.

1. “Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

2. Ľudová kultúra v slovenskom filme

3. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

4. Múzeá a muzeológia na Slovensku

5. Vlastný výber témy po dohode so školiteľom

Mgr.

1. “Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

2. Ľudová kultúra v slovenskom filme

3. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

4. Múzeá a muzeológia na Slovensku

5. Turizmus verzus kultúra (na príklade Mexika)

6. Migrácia z Mexika do USA

7. Mexiko (stereotypy a predsudky)

8. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr. Pavel Miškařík, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Etnicita alebo národnosť – problematika implikácie nacionalistických projektov v etnicky rôznorodých krajinách - na vybranej africkej krajine

2. Sociálna konštrukcia odlišnosti detí zo zmiešaných slovensko-afrických rodín

3. Slovensko-africké partnerstvá

4. Reprezentácia Afriky v slovenskom mediálnom diskurze

5. Kritické prehodnotenie reprezentácie Afriky v slovenskej a českej vedeckej literatúre a ich podiel na formovaní stereotypov o kontinente

6. Africké Nezávislé Cirkvi a ich adaptácia na online prostredie

7. Antropológia mesta Dar Es Salaam (Tanzánia) (tzn. – etnicita a interetnické vzťahy, migrácia z vidieka do miest, adaptácia a akulturácia na mestské prostredie, rodina a príbuzenské vzťahy v meste, chudoba a bezdomovci, náboženstvo, atď.)

8. Antropológia mesta Windhoek (Namíbia)  (tzn. – etnicita a interetnické vzťahy, migrácia z vidieka do miest, adaptácia a akulturácia na mestské prostredie, rodina a príbuzenské vzťahy v meste, chudoba a bezdomovci, náboženstvo, atď.)

9. Black Live Matter  na Slovensku – občiansky aktivizmus alebo módna vlna?

10. Transformácia procesu dvorenia v online priestore

11. Orálna história (študentom zvolená téma a respondent / skupina respondentov)

12. Vlastný výber po dohode so školiteľom


 

Aktuality
Každoročná študentská konferencia ŠVOČ sa na našej katedre uskutoční 30.3.2023 o 13:00 v miestnosti S 0.3,

Ak by ste mali záujem odprezentovať svoju ročníkovú, bakalársku aleb...
V stredu 1. marca 2023 o 13:30 budú mať naši doktorandi Stanislav Gubančok a Laura Vasiliauskaité v univerzitnej knižnici prednášku o Litve. Stano bude hovoriť o výročných obyča...
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete