Zoznam navrhovaných tém záverečných prác

Témy záverečných prác pre akademický rok 2023/2024

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Bc. a Mgr.

1.  Etnické/jazykové menšiny na Slovensku

2.  Etnické/jazykové menšiny v zahraničí

3.  Etnická a jazyková asimilácia/revitalizácia

4.  Teórie etnicity a nacionalizmu

5.  Migračné procesy (história/súčasnosť)

6.  Prípadové štúdie na poli migrácií

doc. Mgr. Katarína Slobodová-Nováková, PhD.

Bc.

1. Súčasné formy vinohradníctva vo vybranej lokalite

2. Tradičná strava a stravovanie vo vybranej lokalite

3. Pútnické miesta a ich význam pre región

4. Osobnosti regiónu a ich význam pre upevňovanie lokálpatriotizmu

Mgr.

1. Šerpovia v Himalájach

2. Regionálna výchova a jej význam pre región

3. Vinohradníctvo v strednej Európe (komparatívny výskum cezhraničný)

4. Redyk-súčasné podoby prezentovania pastierskej kultúry

5. Kulinárna kultúra a jej špecifiká (na príklade vybranej krajiny) (mimoeuróspka etnológia)

6. Kulinárna kultúra Slovenska očami cudzincov

7. Revitalizácia tradičných remesiel a techník vo svete

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Bc.

1. Kultúrne špecifická vybranej obce v súčasnosti.

2. Kúpeľníctvo a kúpeľný cestovný ruch vo vybranej lokalite ako faktor formovania spôsobu života v súčasnosti.

3. Etnicita a kultúra Slovákov v zahraničí v súčasnosti.

4. Kultúrny potenciál vo vybranej obci.

5. Využívanie kultúrneho dedičstva vo vybranej lokalite.

Mgr.

1. Interetnické/interkonfesionálne vzťahy vo vybranej lokalite.

2. Špecifická socioprofesijná skupina vo vybranej lokalite.

3. Využívanie kultúrneho potenciálu vo vybranom mikroregióne.

4. Možnosti revitalizácie vybranej komunity.

5. Súčasné spôsoby využívania kultúrnych tradícií vo vybranej lokalite. 

doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Bc., Mgr.

1. Arabská komunita na Slovensku (pozitívne a negatívne skúsenosti s integrovaním sa do slovenskej spoločnosti 

2. Obraz moslimskej ženy v slovenských médiách (printových alebo audiovizuálnych)

3. Špecifiká pohrebných rituálov v islamskom prostredí

4. Tradičné arabské hudobné nástroje (v minulých a prítomných súvislostiach)

5. Tradičné remeslá v Ománe spojené s produkciou kadidla

6. Vplyv cudzej kulinárnej kultúry na egyptskú gastronómiu

7. Židovské a kresťanské svadobné obyčaje (porovnanie)

doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.

Bc.

1. Život a etnografické dielo vybranej osobnosti

2. Súčasné alternatívne hnutia mládeže na Slovensku

3. Súčasné leso-hospodárske združenia roľníkov vo vybranej lokalite

4. Súčasné perspektívy rozptýleného osídlenia vo vybranej lokalite

5. Monografia súčasného ľudového výrobcu/ živnostníka

6. Piliarsky priemysel vo vybranej lokalite

7. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr.
1. Aplikovaná etnológia/antropológia – etnológ v praxi

2. Hendikepovaní jednotlivci (zdravotne, mentálne, sociálne) a ich postavenie v tradičnom lokálnom spoločenstve

3. Kopanicové sídla a dedina – vzájomné vzťahy obyvateľov jednej lokality

4. Ekologické hnutia na Slovensku

5. Voľný výber témy po konzultáciách

doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Podoby  novopohanstva vo vybranej lokalite

2. História, aktivity a vplyv folklórneho súboru na život vo vybranej lokalite

3. Folklór a socializmus

4. Revitalizácia folklóru vo vybranej lokalite

5. Spolkový život miest v prvej polovici 20.storočia

6. Chudoba a dobročinnosť v mestách a na vidieku vo vybranej lokalite

7. Námestie ako komunikačný priestor

8. Zmeny hodnotového systému v kontexte každodennej kultúry vo vybranej lokalite

9. Druhá svetová vojna v spomienkach

10. Maska a maskovanie v súčasnej kultúre

11. Moderné fámy a povery

12. Prvky ľudovej kultúry vo výchovno - vzdelávacom procese

13. Pionierska organizácia ako výchovný, vzdelávací a kultúrny faktor v socializme

14. Návrat k archaickým prejavom vo výročných zvykoch

15. Kontexty ochotníckeho divadelníctva

16. Téma po dohode so školiteľom

Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Bc.

1. “Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

2. Ľudová kultúra v slovenskom filme

3. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

4. Múzeá a muzeológia na Slovensku

5. Vlastný výber témy po dohode so školiteľom

Mgr.

1. “Čilejkársky mikroregión” v kontexte tradičnej kultúry Slovenska

2. Ľudová kultúra v slovenskom filme

3. Ľudová kultúra v slovenskej literatúre

4. Múzeá a muzeológia na Slovensku

5. Turizmus verzus kultúra (na príklade Mexika)

6. Migrácia z Mexika do USA

7. Mexiko (stereotypy a predsudky)

8. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr. Pavel Miškařík, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Etnicita alebo národnosť – problematika implikácie nacionalistických projektov v etnicky rôznorodých krajinách - na vybranej africkej krajine

2. Sociálna konštrukcia odlišnosti detí zo zmiešaných slovensko-afrických rodín

3. Slovensko-africké partnerstvá

4. Reprezentácia Afriky v slovenskom mediálnom diskurze

5. Kritické prehodnotenie reprezentácie Afriky v slovenskej a českej vedeckej literatúre a ich podiel na formovaní stereotypov o kontinente

6. Africké Nezávislé Cirkvi a ich adaptácia na online prostredie

7. Antropológia mesta Dar Es Salaam (Tanzánia) (tzn. – etnicita a interetnické vzťahy, migrácia z vidieka do miest, adaptácia a akulturácia na mestské prostredie, rodina a príbuzenské vzťahy v meste, chudoba a bezdomovci, náboženstvo, atď.)

8. Antropológia mesta Windhoek (Namíbia)  (tzn. – etnicita a interetnické vzťahy, migrácia z vidieka do miest, adaptácia a akulturácia na mestské prostredie, rodina a príbuzenské vzťahy v meste, chudoba a bezdomovci, náboženstvo, atď.)

9. Black Live Matter  na Slovensku – občiansky aktivizmus alebo módna vlna?

10. Transformácia procesu dvorenia v online priestore

11. Orálna história (študentom zvolená téma a respondent / skupina respondentov)

12. Vlastný výber po dohode so školiteľom

Mgr. Štefan Ižák, PhD.

Bc. a Mgr.

1. Percepcia menšín a cudzincov v spoločnosti

2. Vybrané skupiny cudzincov na Slovensku

3. Nacionalizmus v mediálnom a politickom diskurze

4. Vybrané aspekty formovania etnických identít

5. Konšpiračné teórie v spoločnosti

6. Vlastný výber po dohode so školiteľom


 

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete