Profil katedry

Na filozofickej fakulte UCM v Trnave  sa etnológia študuje v rámci jednoodborového magisterského štúdia.  Na bakalársky študijný program teda nadväzuje akreditovaný magisterský program. Poslucháči získajú poznatky o tradičnej hmotnej, duchovnej a sociálnej kultúre Slovenska, poznatky o národoch Európy a napokon o národoch a kultúrach mimoeurópskych svetadielov. Významná časť študijného programu je venovaná nábožensko-sociálnym kontextom ne-európskych národov a etnických skupín.

V bakalárskom programe (Bc.) sa kladie dôraz na základy etnológie a folkloristiky, dejiny etnológie, metódy a techniky výskumu, základy muzeológie, materiálnu kultúru (strava, odev, staviteľstvo a bývanie, agrárna kultúra, remeslá a výroba), regionalistiku  (Slovensko, Európa), sociálnu kultúru, duchovnú kultúru, teóriu etnológie. Záujem je venovaný aj problematike  Slovákov  v zahraničí, urbánnej etnológie, ale aj náboženstvám sveta, geografii sveta a úvodom do štúdia mimoeurópskych krajín.  Súčasťou bakalárskeho štúdia je i terénny výskum a terénna prax.

V magisterskom štúdiu (Mgr.) sa študijný program špecializuje svojim zameraním na mimoeurópske kultúry. Pribúdajú prednášky ako etnická história, národy Afriky, národy Ameriky, národy Ázie, špeciálne prednášky z religionistiky (kresťanstvo, judaizmus, hinduizmus, islam a ich regionálne variety)  špeciálne prednášky z európskej a mimoeurópskej etnológie a folkloristiky, ktoré sú doplnené seminármi. Prednášky v magisterskom programe jednak nadväzujú na nadobudnuté teoretické vedomosti poslucháča získané bakalárskym štúdiom, ale tiež i rozširujú jeho vedomostný obzor o interdisciplinárny prístup, nakoľko sa v bohatej tématickej náplni, ktorú poskytuje štúdium mimoeurópskych kultúr stretáva s poznatkami, ktoré sprostredkúvajú aj iné spoločenské vedy ako napr. religionistika, sociológia, kultúrna antropológia, história, sociológia, lingvistika atď.

Od roku 2013 sa realizuje na katedre aj doktorandské štúdium orientované na vedecké metódy etnologického výskumu s orientáciou na súčasné trendy v etnológii a socio - kultúrnej antropológii. Špecializuje sa na vybrané oblasti etnológie a sociálnej a kultúrnej antropológie. Študijná časť sa modifikuje podľa individuálneho zamerania študenta.

Keďže štúdium etnológie na UCM je rozšírené o etnologickú europeistiku, orientalistiku, afrikanistiku a amerikanistiku, ktoré si vyžadujú jazykovú zdatnosť, zvýšený dôraz sa kladie na jazykovú prípravu. Preto sa zaradili do študijného programu povinné rozšírené štúdium angličtiny (ako predmetu v rámci odboru) a povinné výberové štúdium ďalších svetových jazykov (ruštiny, nemčiny, taliančiny, španielčiny  a pod.).

Katedra sa realizuje vo viacerých oblastiach vedy a výskumu na Slovensku i v medzinárodnom vedeckom priestore.

Disciplinárny poriadok FF UCM tu

Štipendijný poriadok FF UCM tu

Organizačný poriadok FF UCM tu

Štatút FF UCM 2013 tu


Pán prof. Ján Podolák, zakladateľ KETNO FF UCM a jeden z rektorov UCM nás navždy opustil.

Česť jeho pamiatke!

Spomienkové fotografie nájdete tu, tu, tu, tu, tu, tu a na tomto mieste.

Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete