Projekty
Aktuálne projekty riešené na katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií

Projekt APVV: Current Culture-Forming, Identification and Revitalization Processes in the Environment of Ethnic Minorities: Slovaks in Argentina and Canada

Číslo: APVV-20-0263

Doba riešenia: 2021-2025

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Spoluriešitelia za katedru: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. (zástupca zodpovedného riešiteľa), Mgr. Pavol Krajčovič, PhD., doktorandka Mgr. Barbora Sekerášová

Anotácia: Migrácia Slovákov do Zámoria je permanentný kontinuálny proces trvajúci približne 150 rokov. Pozostáva z viacerých prúdov a vĺn migrantov špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne, socioprofesijne či rodovo. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov, do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu. Časť z nich sa tradovaním, importom aj vlastnou invenciou podieľa na vytváraní, udržiavaní a budovaní "zámorského" konštruktu slovenskej kultúry, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Aké sú ich stratégie a motivácie udržiavania minoritnej identity v súčasnom svete? Aké profity členovia týchto minorít získavajú a očakávajú? Akým spôsobom sa tieto stratégie (aj komunity) menia pod vplyvom kultúrnej a jazykovej globalizácie, masmedializácie, deetnizácie a dekonfesionalizácie na jednej strane, a glokalizácie, politiky kultúrnej diverzity, podpory národnoosvetovej činnosti a ideológie multikuturalizmu na strane druhej? "Tradičné" etno(konfesionálne) minority (a identity) boli na prelome milénií nekompromisne doplnené o minority (a identity) "nové", definované najrozličnejšími typmi inakostí. Sú konkurenciou "tradičným" minoritám (aj identitám), alebo naopak? Kultúrnospoločenská a historickopolitická multietnickosť Argentíny a Kanady vytvára pre slovenských imigrantov v porovnaní s európskym etnickým/občianskym nacionalizmom úplne odlišný svet, v ktorom si budujú sociálne siete, nový domov a vychovávajú potomkov. Obsah medzigeneračného prenosu je tu (s výnimkami) determinovaný etnickou heterogenitou manželstiev (násobenou každou nasledujúcou generáciou). Čo rozhoduje o ne/zdieľaní konceptov ich kultúrneho dedičstva, jazyka a identity dnes?

Projekt APVV: Rozmery revitalizácie etnickej minority na Slovensku: interdisciplinárny záchranný výskum zanikajúcej etnickej skupiny Huncokárov

Číslo: APVV-15-0360

Doba riešenia: 2016-2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Spoluriešitelia za katedru: doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD., prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., PhDr. Martina Bocánová, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Adam Uhnák, PhD., Mgr. Pavol Krajčovič

Anotácia: Projekt je zameraný na výskum života etnickej skupiny nemeckých drevorubačov, známych pod názvom Huncokári. Táto skupina nebola doteraz predmetom systematického vedeckého záujmu. Horskí drevorubači prišli do Malých a Bielych Karpát prevažne z Dolného Rakúska a Štajerska v 18. storočí na pozvanie bratislavského župana Pálfiho. Vďaka izolovanosti a špecifickému socioprofesnému zaradeniu si uchovávali jedinečné prejavy hmotnej, duchovnej i sociálnej kultúry až do polovice 20. storočia (endogamia, špeciálny dialekt, bilingvizmus, silné etnické cítenie). Huncokári tvorili špecifické jazykovo i spoločensky pomerne uzavreté osídlenie, ktoré bolo po 2. svetovej vojne z veľkej časti rozptýlené a dodnes prežíva buď prostredníctvom individuálnej pamäte niekoľkých ich potomkov alebo ako súčasť kolektívnej pamäte dnešných lokálnych spoločenstiev žijúcich v blízkosti ich niekdajších sídiel. Využitím vybratých etnografických, lingvistických, pedagogických a historických metodologických prístupov kompletne zdokumentujeme a analyzujeme vybrané oblasti života a formovania etnickej identity tejto skupiny. Venovať sa budeme okolnostiam ich príchodu, špecifickému spôsobu života, podmieneného predovšetkým izoláciou ich osídlení a špecifickým socio-profesijným zaradením, vlastnému jazykovému dialektu, ako i nútenej akulturácii. Z etnologického a lingvistického pohľadu ide o záchranný výskum medzi poslednými žijúcimi potomkami tejto minority. Výstupy projektu majú materiálový, analytický a aplikačný charakter. 

Projekt VEGA: Dynamika a revitalizácia kultúrneho dedičstva v kontexte transformácie kolektívnej identity

Číslo: VEGA 1/0383/18

Doba riešenia: 2018-2020

Zodpovedný riešiteľ: doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Spoluriešitelia za katedru: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Adam Uhnák, PhD.

Anotácia: Kultúrne dedičstvo je dynamický subsystém, ktorého obsahovú náplň, funkcie aj stratégie využívania determinuje predovšetkým príslušné spoločenstvo. Identita spoločenstva sa vo výraznej miere reprezentuje prostredníctvom kultúrneho dedičstva. Axiologické chápanie kultúrneho dedičstva nositeľmi je efektívnym predpokladom jeho pretrvania. Niektoré tradičné prvky, kontexty a javy však nie sú nositeľmi chápané a uvedomované ako hodnoty a preto zanikajú. zmena obsahovej náplne, funkcii a využívania kultúrneho dedičstva môže vyvolať transformáciu kolektívnej identity, alebo naopak ju stabilizovať. Optimálnym modelom predmetného výskumu je regionálna a komunitná úroveň kultúrneho dedičstva ako kultúrneho potenciálu. Hlavným vedeckým cieľom projektu je identifikovať, definovať a objasniť vzťah medzi dynamikou kultúrneho dedičstva a transformáciou kolektívnej identity prostredníctvom sledovania procesov zmien regionálneho a lokálneho kultúrneho dedičstva v kontexte stability kolektívnej identity jeho nositeľov. Modelovým prostredím výskumu je čilejkárska etnografická oblasť a vybrané lokálne komunity. 

Projekt VEGA: Sociokultúrne aspekty života v horskom prostredí

Číslo: VEGA 1/0193/19

Doba riešenia: 2019-2021

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.

Spoluriešitelia za katedru: PhDr. Martin Priečko, PhD., Mgr. Adam Uhnák, PhD., PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Anotácia: Podstatou predkladaného vedeckého projektu je poukázať na špecifické podmienky existencie rozptýleného (horského osídlenia) a to v interlokálnej a synchrónnej perspektíve. Primárne je projekt postavený na interdisciplinárnom štúdiu sociálne separovaného osídlenia s dôrazom na funkčnú premenlivosť a súčasnú perspektivitu tohto najmladšieho doosídľovacieho fenoménu. Projekt bude mapovať rozmanité stratégie prežitia a možnosti rozvojovej existencie tohto dnes už výrazne depopulovaného prostredia v slovenskom prostredí. 

Projekt KEGA: Edukačná podpora novoakreditovaného študijného programu Etnológia- blízkovýchodné štúdiá (tvorba vysokoškolskej učebnice Dejiny kultúry Blízkeho východu)

Číslo: KEGA 005UCM-4/2020

Doba riešenia: 2020-2022

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.

Spoluriešitelia za katedru: doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD., prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., Mgr. Annamária Naddourová

Anotácia: Cieľom projektu je výskum, analýza, sumarizácia a pedagogická aplikácia súčasných poznatkov z kultúry stredovekého Blízkeho východu s akcentom na medzicivilizačné kontakty. Tieto poznatky budú následne využité ako podklady na vypracovanie a publikovanie vysokoškolskej učebnice doplnenej o výkladový slovník. Jedným z cieľov projektu je pedagogická aplikácia systematizovaného súboru poznatkov, ktoré si študent osvojí počas štúdia. Tým získa vedomosti, na základe ktorých sa zorientuje v materiálnej a duchovnej kultúre stredovekého Blízkeho východu a bude schopný identifikovať a interpretovať dôležité udalosti a kauzálne súvislosti, ktoré ovplyvnili formovanie kultúrneho prostredia Blízkeho východu v konkrétnom čase a priestore, s dôsledkami siahajúcimi až do súčasnosti. 

Projekt KEGA: Tvorba hudobno-tanečného diela ako prostriedok pre rozvoj odborovej didaktiky na platforme univerzitného umeleckého telesa

Číslo: KEGA 037UMB-4/2018

Doba riešenia: 2018-2020

Riešiteľské pracovisko: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Zodpovedný riešiteľ za katedru: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Spoluriešitelia za katedru: doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Anotácia: Tvorba hudobno-tanečného diela na platforme univerzitného umeleckého telesa je priestor na skúmanie, aplikovanie a rozvoj moderných umeleckých a didaktických prostriedkov z oblasti odborovej didaktiky umelecko-výchovných predmetov a hudobno-tanečného umenia. Univerzitné umelecké teleso so svojimi zložkami tanečným súborom, komorným orchestrom a speváckymi skupinami je ideálnym modelovým priestorom pre aplikáciu aktuálnych poznatkov, uplatniteľnými pre porovnateľné umelecké zoskupenia a školské hudobné súbory. Realizácia tohto projektu vyžaduje rozšírenie doterajších možností súboru o vedecký výskum, vytvorenie odborného medzinárodného tímu v danej problematike, technickú a produkčnú podporu. Súčasťou prípravnej fázy je výskum v oblasti etnológie a etnochoreológie, aktuálnej didaktiky hudobnotanečných procesov na medzinárodnej úrovni a sympózium s praktickými tvorivými dielňami. Táto fáza bude mať výstup v podobe monografického zborníka v tlačenej a digitálnej verzii. Aplikácia výskumu z teoretickej oblasti do procesu inscenačnej prípravy a rozvoja tanečných kompetencií interpretov, so záznamom procesu, jeho editovaním a vyhodnotením, vyústi do spracovania elektronického metodického materiálu, dostupného pedagógom, umeleckým pracovníkom a interpretom. Súčasťou projektu je aj záznam umeleckého diela. 

Projekt INTERREG: Spoločný vzdelávací program cezhraničného exkurzného vyučovania

Číslo: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01

Doba riešenia: 2018-2020

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Matúš Porubjak, PhD.

Spoluriešitelia za katedru: PhDr. Martina Bocánová, PhD., doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD.

Anotácia: Cieľom je vytvoriť spoločný predmet „Exkurzné vyučovanie“, ktorý by bol súčasťou predmetovej ponuky na Pedagogickej fakulte MU Brno a Filozofickej fakulte UCM Trnava. Predmet by bol určený pre študentov učiteľských kombinácií Výchovy k občianstvu / Občanské výchovy v kombináciách. Študenti oboch univerzít by absolvovali spoločné exkurzné vyučovanie, ktoré by im priblížilo špecifiká regiónov Trnavského kraja a Juhomoravského kraja. Projekt by mal aj prípadnú propagačnú hodnotu pre zlepšenie atraktivity študijných odborov (občanská výchova, základy spoločenských věd, filozofia a aplikovaná filozofia). Hlavným prínosom by bola medzištátna a medziregionálna spolupráca využiteľná v rámci výučby Výchovy k občianstvu. Súčasťou plánovaného projektu je aj vytvorenie webového portálu propagujúceho uvedené kraje, a príprava propagačných a učebných materiálov. 

Projekt ERAZMUS +: Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

Číslo: 2018-1-SK01-KA107-046245

Doba riešenia: 2018-2019

Žiadateľská organizácia: Filozofická fakulta UCM v Trnave

Partneri projektu: Salahaddin University (Irak), University of Dar Es Salaam (Tanzánia), University of Novi Sad (Srbsko)

Riešiteľský tím za katedru: doc. Marwan Al-Absi. PhD., prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Anotácia: Vzdelávacie mobility jednotlivcov/mobilitný projekt VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami za účelom výmeny skúseností, výučby, vzdelávania, posilnenia medzi- inštitucionálnej spolupráce. Projekt bude pozostávať z mobilít pedagogických pracovníkov a študentov z a do krajín: Irak, Tanzánia, Srbsko a Malajzia. 

Projekt ERAZMUS +: Mobility študentov a zamestnancov vysokých škôl medzi krajinami programu a partnerskými krajinami

Číslo: 2019-1-SK01-KA10-7060402

Doba riešenia: 2019-2022

Žiadateľská organizácia: Filozofická fakulta UCM v Trnave

Partneri projektu: Uiniversitas Negeri Semarang (Indonezia),Salahaddin University (Irak), Tarbiat modares University (Iran), Universidad De Guadalajara,Universidad nacional Autonoma De Mexico (Mexico), Federal State Autonomous Educational Institution Of Higher Education Belgorod National Research University, Ural State Pedagogical University (Rusko) University of Dar Es Salaam (Tanzánia), Universiteti I Prishtines (Kosovo)

Riešiteľský tím za katedru: doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., doc. PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., doc. Marwan Al-Absi. PhD.

Anotácia: Vzdelávacie mobility jednotlivcov/mobilitný projekt VŠ medzi krajinami programu a partnerskými krajinami za účelom výmeny skúseností, výučby, vzdelávania, posilnenia medziinštitucionálnej spolupráce. Projekt bude pozostávať z mobilít pedagogických pracovníkov a študentov z a do krajín: Indonézia, Irak, Iran, Mexico, Russian Federation, Tanzánia, Kosovo. 

Projekt Úradu vlády SR: Creative Creatures

Doba riešenia: 2020-2021

Odborná spolupráca: Martin Machaj

Riešiteľský tím za katedru: doc. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD., Mgr. Pavel Miškařík, PhD.

Anotácia: Formou umeleckých výstupov, portrétov, videozáznamov a odborných antropologických výskumov zdokumentovať posledné zanikajúce, extrémne žijúce kmene na našej planéte. Projekt nadväzuje na predchádzajúce úspešné vedeckovýskumné projekty a umelecké výstupy, ktoré vznikli zo spolupráce katedry etnológie a mimoeurópskych štúdii FF UCM a umelca Martina Machaja od roku 2017.

Martin Machaj intenzívne od roku 2009 pracuje na dokumentácii a umeleckom zachytení posledných prežívajúcich kmeňov na rôznych krajinách a kontinentoch sveta. (Afrika, Amazónia, Papua Nová Guinea). Snaží sa zachytiť posledné zvyšky tradičného spôsobu života, hodnôt, kultúrneho dedičstva týchto kmeňov, kým pod tlakom globalizačných vplyvov, extrémneho drancovania ich životného prostredia a biotopov úplne nevymiznú. Je otázkou času, kedy tieto kmene žijúce tisícročia takmer bezo zmeny v prostredí a spôsobom ako ich dnes poznáme, prestanú existovať, najmä vplyvom necitlivého drancovania ich biotopov, expanzie turizmu. Mnohé z týchto kmeňov živoria na okraji spoločnosti, nezáujmu vlády či okolitého sveta, sužujú ich vojny, hladomor, medzikmeňové konflikty.

Projektom chceme ukázať rozdielnosť životných hodnôt, prístupov, kde prírodné národy majú úplne odlišné vnímanie času, krásy, či stratégii. 

Projekt FPU: Zakliata hora Pavla Dobšinského

Číslo: FPU 18-411-04225

Doba riešenia: 2018

Riešiteľské pracovisko: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Anotácia: V roku 2018 sme si pripomenuli 190. výročie významnej osobnosti našich dejín Pavla Dobšinského. Jeho meno nie je medzi odbornou ani laickou verejnosťou neznáme, tak isto ako aj jeho práca. V skutočnosti, práve Pavol Dobšinský je osobnosť, ktorého život a dielo v súčasnosti sú znovu skúmané a kriticky prehodnocované. Je potrebné zdôrazniť, že v uplynulých obdobiach bola táto osobnosť nekriticky vyzdvihovaná, ale jej prínos bol aj, paradoxne, nekriticky negovaný. V súlade s najnovšími vedeckými bádania v oblasti folkloristiky (etnolingvistiky) môžeme plnohodnotne doceniť význam jeho celoživotného diela. Považujeme za veľmi dôležité vydanie nového súborného diela o osobnosti P. Dobšinského a jeho tvorby i vzhľadom na skutočnosť, že evidujeme rôzne dezinformácie a povrchné vyjadrenia viažuce sa na skúmanú oblasť, ktorá potvrdzuje skutočnosť, že Pavol Dobšinský a jeho dielo, napriek všetkému, nebolo plne pochopené, tak ako aj jeho prínos pre folkloristiku a jazykovedné štúdiá. Dôraz v diele kladieme aj na zobrazenie spoločenskej, politickej, sociálnej, národnej a kultúrnej klímy na našom území v skúmanom období. 

Projekt FPU: Kysuckí vrchári. Monografia spôsobu života obyvateľov rozptýleného osídlenia dolných Kysúc

Číslo: FPU 18-411-04221

Doba riešenia: 2018-02/2019

Riešiteľské pracovisko: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martin Priečko, PhD.

Anotácia: Hlavnou ambíciou podávaného projektu je zavŕšenie dlhoročných empirických a vedeckých aktivít M. Priečku (od roku 1998) formou samostatnej publikácie, ktorá by syntetizovala všetky doterajšie poznatky, prístupy i získané dáta k štúdiu problematiky rozptýleného osídlenia a ako aj spôsobu života jeho obyvateľov v areáli západobeskydského (javorníckeho) kopaničiarskeho subregiónu. V regionálnej i národnej odbornej spisbe takáto syntetická práca, ktorá by sumarizovala etnologické, historické a geografické prístupy relevantného štúdia, doposiaľ chýba, čím by publikácia vyplnila biele miesto nielen v regionálnych dejinách Kysúc, ale aj kultúrno-historických reáliách regiónu a tým prispela k uchovaniu kultúrneho dedičstva predošlých generácií obyvateľov Slovenska. 

Projekt FPU:Trnavský Execír. Historická monografia špecifickej mestskej štvrte

Číslo: FPU 20-413-02535

Doba riešenia: 2020-02/2021

Riešiteľské pracovisko: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martin Priečko, PhD., PhDr. Martina Bocánová, PhD., doc. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Anotácia: Primárnym cieľom tohto publikačného projektu je vydanie doplnenej a rozšírenej verzie historickej monografie, ktorá vyšla v roku 2016 pod názvom "Kopánka - Execír. K dejinám mestskej štvrte". Doplnená reedícia odráža stále nové dejinné fakty, pramene či fotografie, ktoré sa neustále vynárajú po publikovaní prvého vydania. Z tohto dôvodu počítame s rozšírením autorského kolektívu s cieľom prispieť ku kvalitnejšiemu a komplexnejšiemu spracovaniu kultúrno-historických reálií, každodenného života či dynamického sídelného prerodu tejto mladej, ale o to viac osobitej, mestskej periférie Trnavy. Prostredie núdzovej robotníckej kolónie, neskôr rozvíjajúceho socialistického sídliska až po súčasnú džentrifikovanú obytnú štvrť s rozmanitými sociálnym, náboženským alebo migračným kontextom ponúka zaujímavú spleť nielen výskumných otázok a špecifických javov ale aj množstvo inter- či intraskupinových sociálnych interakcií, ktoré možno sledovať v dynamike 20. storočia. Táto naša publikačná ambícia prináša viacero zaujímavých poznatkov a komparácii do sféry urbánnej etnológie či sídelnej urbanistiky a zároveň do kruhov regionálnej či širšej laickej verejnosti i samotných obyvateľov autochtónnych prostredí, nakoľko toto prostredie nemá len výrazne obmedzený lokálny historický kontext. Z tohto dôvodu plánujeme v prípade druhého rozšíreného vydania reflektovať vedecko-popularizačnú stránku pripravovanej monografie. 

Projekt FPU: Štefan Cyril Parrák - život a dielo

Číslo: FPU 20-413-02345

Doba riešenia: 2020

Riešiteľské pracovisko: Národopisná spoločnosť Slovenska pri SAV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Martina Bocánová, PhD.

Anotácia: Cieľom projektu je vytvoriť komplexné dielo o živote a diele trnavského rodáka Štefana Cyrila Parráka a vyzvihnúť jeho významnú zberateľskú činnosť ako súčasť histórie trnavského regiónu. Autori majú ambíciu poskytnúť širokej verejnosti obraz regionálnych dejín na základe hmotného dedičstva našich predkov v podobe múzejných zbierkových predmetov, ktoré sú dokladom každodennosti meštianskej a vidieckej domácnosti a remeselnej vyspelosti obyvateľov 19. storočia.
Kolektív autorov má snahu predstaviť aj archeologické nálezy, ktoré sú súčasťou zbierky, nakoľko skutočnosť, že súčasťou tejto zbierky sú aj archeologické predmety je takmer neznáma. Týmto archeologickým predmetom bola okrajová pozornosť venovaná pri tvorbe katalógu archeologickej zbierky ZSM, avšak neboli nikdy súčasťou populárno-náučnej alebo súbornej publikácie venujúcej sa zbierkam Štefana Cyrila Paráka. Prínosom publikovania tejto kapitoly v súbornom diele venujúcom sa zbierkam Štefana Cyrila Paráka je opätovné spracovanie archeologických predmetov na základe novších poznatkov a spopularizovanie faktu, že Parák venoval pozornosť aj takýmto predmetom.
Súčasťou monografie budú aj spomienky na túto osobnosť regiónu a genealógia rodiny Parrákovcov.

Dôležitým rozmerom práce bude aj poukázanie na význam jednotlivcov pri budovaní inštitúcií a poukázanie na počiatky zberateľskej činnosti na Slovensku. 

Projekt University of Ottawa: The Imrich and Margita Stolarik Memorial Scholarship and Research Bursary

Číslo: 762200301512

Doba riešenia: 2019

Riešiteľské pracovisko: University of Ottawa

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Anotácia:The Slovak archive is an indispensable source for research of materials that reflect the intergenerational transferof cultural heritage. The most important personalities in the lives of individual Slovak communities, so that we could understand the processes of identifying and transforming the identity of offspring and developing their ethnicity in intergenerational contexts. It would be a combination of historiographic and ethnological archival research with conclusions and interpretations ofa cultural type. The outcome of this research would be a study published inscientific journal registered in the WoS or Scopus database, as well as a contribution to a scholarly conference focused on ethnic, identifying and cultural development processes in the environment of minorities. The material would be part of a forthcoming publication on Slovaks living abroad. 

Projekt DZSČR: Slováci v Maďarsku (vedecká monografia)

Doba riešenia: 2019

Riešiteľské pracovisko: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

Anotácia:Zámerom projektu je v spolupráci s Výskumným ústavom Slovákov v Maďarsku, Demokratickým zväzom Slovákov a Čechov v Rumunsku a Kultúrnou a vedeckou spoločnosťou Ivan Krasko v Rumunsku, za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí (MZV) zostaviť a vydať monografiu o kultúrne a identite Slovákov žijúcich v Maďarsku, na základe poznatkov z doterajších terénnych výskumov. 

Aktuality
Fotografie z Erasmus mobility našich kolegov Pavla Miškaříka a Kataríny Slobodovej Novákovej na Mount Kenya University v Keni si môžete pozrieť tu
Náš kolega Štefan Ižák absolvoval prednášku na katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity. Fotky nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete