Magisterské štúdium

Etnológia a mimoeurópske štúdiá, Mgr. denné/ externé

Rada pre študijný program 

Predseda RŠP: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSC.

Členovia: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD. 

               Doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.

                Mgr. Veronika Majdáková, zástupca študentov
                Mgr. Alexandra Wysočanská, zástupca absolventov
               Mgr. Radovan Sýkora, zástupca zamestnávateľov

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu 

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu 

prof. PhDr. Leoš Šatava, Leoš, Csc., - profesor- leos.satava(zav.)ucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.- profesor – ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.- profesorkatarina.novakova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Martin Priečko, PhD. – docent – martin.priecko(zav.)ucm.sk 

doc. PhDr. Marwan Al – Absi, Csc. – docent – marwan.al-absi(zav.)ucm.sk

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov daného študijného programu, s informáciami o: 

Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Absolvent študijného programu je spôsobilý Absolvent magisterského štúdia etnológie si rozšíri svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom stupni. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom tieto bude vedieť dať do súvislostí a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež i vedeckých textov.
Absolvent bude na základne absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. Bude taktiež vedieť účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku, dokáže aplikovať svoje vedomosti v praxi (v práci i v živote) a prezentovať výsledky svojej práce. V neposlednom rade si prehĺbi svoje organizačné schopnosti a zručnosti.
Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve ako takom, ale tiež v akademickej oblasti (ďalšie štúdium). Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú tiež
v muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať
i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít.
Absolvent tohto odboru dokáže so svojimi vedomosťami o kultúrnej rozmanitosti sveta (všeobecný rozhľad) viac chápať a akceptovať iných, čo mu umožní napr. zlepšiť komunikáciu so svojím bližším
i vzdialenejším okolím. Získa tiež prehľad v odbornej literatúre a schopnosť uvažovať v širších i užších súvislostiach a kontextoch. Posilní svoju schopnosť analytického a kritického myslenia, rozvinie svoju kreativitu a nadobudne prezentačné a organizačné zručnosti.

Absolvent študijného programu schopný vykonávať pracovné činnosti v rôznych oblastiach. Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít.

Profil absolventa a výstupy vzdelávania v kategóriach: 

       1. Vedomosti:

Absolvent magisterského štúdia etnológie si rozšíri svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom stupni. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom tieto bude vedieť dať do súvislostí a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež i vedeckých textov.

2. Získané zručnosti:

Absolvent bude na základne absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. Bude taktiež vedieť účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku, dokáže aplikovať svoje vedomosti v praxi (v práci i v živote) a prezentovať výsledky svojej práce. V neposlednom rade si prehĺbi svoje organizačné schopnosti a zručnosti.

3. Profesijné kompetencie: 

Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve ako takom, ale tiež v akademickej oblasti (ďalšie štúdium). Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú tiež v muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít.

4. Prenositeľné kompetencie:    

Absolvent tohto odboru dokáže so svojimi vedomosťami o kultúrnej rozmanitosti sveta (všeobecný rozhľad) viac chápať a akceptovať iných, čo mu umožní napr. zlepšiť komunikáciu so svojím bližším i vzdialenejším okolím. Získa tiež prehľad v odbornej literatúre a schopnosť uvažovať v širších i užších súvislostiach a kontextoch. Posilní svoju schopnosť analytického a kritického myslenia, rozvinie svoju kreativitu a nadobudne prezentačné a organizačné zručnosti.

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia:

akademický pracovník, múzejný pracovník, pracovník vládnych i mimovládnych organizáciách, pracovník v kultúrnych inštitúciách, pracovník v súkromnom sektore (napr. cestovný ruch)

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu študenti ŠP etnológia a mimoeurópske štúdiá boli spokojní s objemom a úrovňou vedomostí, ktoré im študijný program a zabezpečujúca katedra poskytla. Tieto vedomosti a nadobudnuté zručnosti im postačovali pre výkon povolania v odbore. Uplatniteľnosť absolventov závisí od ochoty absolventov zamestnať sa v odbore. Na základe výsledkov prieskumu katedry takmer 50% pracuje momentálne v odbore, aj keď v prvých rokoch po skončení pôsobili aj mimo odbor, dôvodom bola najmä oneskorená generačná výmena v štátnych inštitúciách.

Aktuality
Fotografie z Erasmus mobility našich kolegov Pavla Miškaříka a Kataríny Slobodovej Novákovej na Mount Kenya University v Keni si môžete pozrieť tu
Náš kolega Štefan Ižák absolvoval prednášku na katedre slovenskej filológie Užhorodskej národnej univerzity. Fotky nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete