Doktorandské štúdium

Etnológia a mimoeurópske štúdiá, PhD. denné/ externé

Rada pre študijný program 

Predseda RŠP: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSC.

Členovia: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

                Doc. PhDr. Martin Priečko, PhD.

                Mgr. Veronika Majdáková, zástupca študentov
                Mgr. Alexandra Wysočanská, zástupca absolventov
               Mgr. Radovan Sýkora, zástupca zamestnávateľov

Osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a kvalitu študijného programu 

Prof. PhDr. Leoš Šatava, Csc.

Osoby zabezpečujúce profilové predmety študijného programu 

prof. PhDr. Leoš Šatava, Leoš, Csc., - profesor- leos.satava(zav.)ucm.sk

prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.- profesor – ladislav.lenovsky(zav.)ucm.sk

prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.- profesorkatarina.novakova(zav.)ucm.sk

doc. PhDr. Martin Priečko, PhD. – docent – martin.priecko(zav.)ucm.sk 

doc. PhDr. Marwan Al – Absi, Csc. – docent – marwan.al-absi(zav.)ucm.sk

Profil absolventa, ciele vzdelávania a uplatnenie absolventov daného študijného programu, s informáciami o:  

Profil absolventa a ciele vzdelávania 

Absolvent doktorandského štúdia etnológie si rozšíri svoje vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v bakalárskom a magisterskom stupni. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti, na ktorú sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom tieto bude vedieť dať do súvislostí a kontextov ako v čase tak i v priestore. V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných, popularizačných a tiež i vedeckých textov. Absolvent bude na základne absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. Bude taktiež vedieť účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektíve. Rozšíri a prehĺbi tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku, dokáže aplikovať svoje vedomosti v praxi (v práci i v živote) a prezentovať výsledky svojej práce. V neposlednom rade si prehĺbi svoje organizačné schopnosti a zručnosti. Absolvent má možnosť uplatniť sa v školstve ako takom, ale tiež v akademickej oblasti (vedecké pozície). Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú tiež v muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít. Absolvent tohto odboru dokáže so svojimi vedomosťami o kultúrnej rozmanitosti sveta (všeobecný rozhľad) viac chápať a akceptovať iných, čo mu umožní napr. zlepšiť komunikáciu so svojím bližším i vzdialenejším okolím. Získa tiež prehľad v odbornej literatúre a schopnosť uvažovať v širších i užších súvislostiach a kontextoch. Posilní svoju schopnosť analytického a kritického myslenia, rozvinie svoju kreativitu a nadobudne prezentačné a organizačné zručnosti.

Absolvent študijného programu schopný vykonávať pracovné činnosti v rôznych oblastiach. Vhodnými sférami, kde môže nadobudnuté vedomosti, schopnosti a zručnosti i naďalej rozvíjať, sú muzeálne inštitúcie a neziskové organizácie (zamerané napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v cestovnom ruchu, či v širokej oblasti kultúrnych aktivít.

Profil absolventa a výstupy vzdelávania v kategóriach: 

1.       Vedomosti

Absolvent doktorandského štúdia etnológie si rozšíri vedomosti, schopnosti a zručnosti získané v predchádzajúcich stupňoch štúdia. Zároveň získa hlbšie znalosti v oblasti a v téme, na ktoré sa v tomto stupni štúdia špecializuje, pričom tieto bude vedieť dať do súvislostí ako v čase tak i v priestore.

2.      Zručnosti

V neposlednom rade získa väčšiu prax v písaní odborných a popularizačných textov, ale predovšetkým sa naučí písať a pracovať na vedeckej úrovni. Absolvent bude na základne absolvovaných terénnych výskumov a nadobudnutých vedomostí prehlbovať svoju schopnosť porozumenia okolitému svetu, kritického myslenia a interpretácie kultúrnych prejavov. Bude taktiež vedieť účinnejšie komunikovať s ľuďmi a pracovať v medzinárodnom a kultúrne zmiešanom kolektive.

3.      Profesijné kompetencie

Absolvent má možnosť uplatniť sa v akademickej sfére a v školstve, ale tiež v muzeálnych inštitúciách a v neziskových organizáciách (zameraných napr. na prácu s migrantmi). Keďže bude mať vedomosti o kultúrnej pestrosti sveta, jazykové kompetencie i schopnosť práce s ľuďmi, dokáže pracovať i v súkromnom sektore, napr. v turistickom ruchu.

4.      Prenositeľné kompetencie

Rozšíri a prehĺbi tiež jazykové zručnosti nielen v materinskom, ale i anglickom jazyku a dokáže prezentovať výsledky svojej práce. Dokáže organizovať prácu individuálne i tímovo a písať projekty. Dokáže riadiť a manažovať výskumné projekty rôznych šturktúr a schém. b) Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený, a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov. akademický pracovník, múzejný pracovník, pracovník vládnych i mimovládnych organizáciách, pracovník v kultúrnych inštitúciách, pracovník v súkromnom sektore (napr. cestovný ruch).

Uplatniteľnosť absolventov bakalárskeho stupňa štúdia:

akademický pracovník, múzejný pracovník, pracovník vládnych i mimovládnych organizáciách, pracovník v kultúrnych inštitúciách, pracovník v súkromnom sektore (napr. cestovný ruch).

Hodnotenie uplatniteľnosti absolventov študijného programu:

Podľa výsledkov dotazníkového prieskumu študenti ŠP etnológia a mimoeurópske štúdiá boli spokojní s objemom a úrovňou vedomostí, ktoré im študijný program a zabezpečujúca katedra poskytla. Tieto vedomosti a nadobudnuté zručnosti im postačovali pre výkon povolania v odbore. Uplatniteľnosť absolventov závisí od ochoty absolventov zamestnať sa v odbore. Na základe výsledkov preskumu katedry takmer 50% pracuje momentálne v odbore, aj keď v prvých rokoch po skončení pôsobili aj mimo odbor, dôvodom bola najmä oneskorená generačná výmena v štátnych inštitúciách. Viacero absolventov PhD. štúdia sa upaltnilo v akademických a vedeckých inštitúciách na Slovensku.


Akreditovaný študijný odbor etnológia

Aktivity študentov PhD. štúdia

Mezinárodní Masarykova konference 2023, Brno (Česko). Mgr. Stanislav Gubančok s príspevkom Slovak and Lithuanian Shrovetide from Etholingustic Perspective. Mgr. Laura Vasiliauskaité s príspevkom The Lanugage That Never Became a Language, the People, Who Never Became a Nation. Case of Samogitia in Lithuania. Mgr. Barbora Sekerášová s príspevkom Jazyk a nárečie ako súčasť (etnickej) identity Goralov a Mgr. Michaela Grznárová s príspevkom Možnosti výskumu minoritnej kultúry v súčasnosti (na príklade Slovákov v Kanade - vo vybranej lokalite). Informácie o konferencii nájdete tu

Konferencia Bridges in the Baltics 2022, Varšava (Poľsko). Mgr. Stanislav Gubančok s príspevkom Straw effigies Morena and More. Slovak and Lithuanian Spring Rituals in Comparative Perspectives. Program konferencie nájdete tu.

Konferencia Regional Languages in Education: from Literature to Literacy 2022, Rezekne (Lotyšsko). Mgr. Laura Vasiliauskaité s príspevkom Research Plan for Dissertation: Possibilities of Ethnical Emancipation Within a Regional Language in Samogitia, Latgale, and Voro-Seto.

Konferencia Borderlands, Minorities, Migration 2022, Varšava, Inštitút slavistických štúdií, Poľská akadémia vied. Mgr. Michaela Grznárová s príspevkom Slovaks in Canada - Opportunities Research of Their Culture and Identity at Present a Mgr. Lujza Mária Kovalčíková s príspevkom Ethnolinguistic Situation of the Hungarian Minority in Slovakia - Identity and Language (Comparative and Content Analysis). Správu z konferencie nájdete tu a zborník abstraktov tu.

Konferencia Paganism and its others 2022, Brno, Masarykova univerzita. Mgr. Stanislav Gubančok s príspevkom Christian Perception of Lithuanian Pagans in Medieval Sources. Program a abstrakty z konferencie nájdete tu.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Mapa i terytorium. Kulturowe aspekty geografii i kartografii”, Wydział Humanistyczny AGH v Krakowie 2019, Krakov, Poľsko. Mgr. Pavol Krajčovič s príspevkom Settlements of the German Woodsmen – Huncokars at the territory of Povazsky Inovec.

Konferencia América Latina Hoy 2019, Praha, Česká republika. Mgr. Tereza Kopčíková s príspevkom El sentimiento del companerismo y solidaridad de los inmigrantes iberoamericanos en Bratislava.

Konferencia Nová sociálna edukácia človeka VIII. (Duchovné, antropologické, filozofické, psychologické a sociálne aspekty terapie, výchovy, vzdelávania a poradenstva dneška), Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity 2019, Prešov. Mgr. Annamária Naddourová s príspevkom Svadobné obyčaje moslimskej spoločnosti a ich prispôsobenie prostrediu utečeneckého tábora v Grécku.

Konferencia Ethnology Without Borders VIII. 2019, Nitra. Mgr. Lucia Bistárová s príspevkom Social Representation of Facial Tattoo in Contemporary Maori Society.

Konferencia My a oni. Domáci a cizí v lidové tradici 2019, Uherské Hradiště, Česká republika. Mgr. Mária Sujová s príspevkom Borovička - Made in Slovakia.

Konferencia Marketing Identity: Offline is the New Online 2019, Smolenice. Mgr. Lukáš Kurajda s príspevkom Media and politics in current migration crisis in the EU – Slovakia

Medzinárodná konferencia v Heidelbergu -viac informácií nájdete tu

Budovanie medzinárodných kontaktov - Tanzánia -  viac informácií nájdete   tu  a  tu 


Témy aktuálne riešené v rámci dizertačných prác :

2023/2024
Mgr. Adam Bartalský - Muzeálna prezentácia ľudských pozostatkov ako spoločenský, kultúrny a etický problém. Školiteľ: Doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Ing. Marcel Demčák - Autorita a autoritatívnosť inštitucionálnych foriem sociálnej kontroly v prvej polovici 20. storočia a ich odraz vo folklóre. Školiteľ: Doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Mgr. Petr Táborský - Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických menšín. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Mgr. Marek Bryja - Etnojazyková asimilácia a revitalizácia. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.

2022/2023
Mgr. Mário Kadlec - Morálne, sociálne a vizuálne aspekty klamania v kultúrnom kontexte. Školiteľka: doc. PhDr. Martina Bocánová, PhD.
Mgr. Veronika Majdáková Menarché - rituál prvej menštruácie (komparatívna štúdia). Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

2021/2022
Mgr. Michaela Grznárová - Slováci v Amerike - súčasné identifikačné, kultúrotvorné a revitalizačné procesy. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD.
Mgr. Mária Lujza Kovalčíková - Etnojazyková situácia maďarskej menšiny v okolí Nitry. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Laura Vasilianskaité - Možnosti etnickej emancipácie v kontexte regionálneho jazyka Žemaitska v komparácii s Latgalskom a Voro-Seto. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2020/2021
Mgr. Stanislav Gubančok - Indoeurópska komparatívna mytológia v slovanskom a baltickom kontexte. Možnosti porovnávania pozostatkov pohanských kultov v ľudových rituáloch a folklóre. Školiteľ: prof. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD. 
Mgr. Barbora Sekerášová - Etnojazyková situácia Goralov na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Kerindo Sumara - An ethnographic and historical study of Ismaili in Mwanza city, Tanzania. Školiteľ: Dr. hab. Maciej Kurcz, prof.

Obhájené dizertačné práce:

2023
Mgr. Hija Alfani Urassa - Islamic Ideological Reforms and Practices Among the Chagga Muslims of Hai District in North Eastern Tanzania, 1980´s - 2000´s. Školiteľ doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD.

2022
Mgr. Filip Schneider - Etnografické aspekty v byzantskej spisbe 10. a 11. storočia. Školiteľ: doc. Mgr. Michal Habaj, PhD.
Mgr. Stephano Lazaro Ayo - Modernization Threats among the Taturu Communities of Central Tanzania from the 1950´s to the Present. Školiteľ: doc. PhDr. Jan Zahořík, PhD.

2021
Mgr. Lucia Bistárová, PhD. - Formovanie etnickej identity Maoriov prostredníctvom príslušnosti ku gangu. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
Mgr. Pavol Krajčovič, PhD. - Huncokári - horskí ľudia v Malých Karpatoch. Súčasný stav a možnosti revitalizácie etnickej minority. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

2020
Mgr. Annamária Naddourová, PhD. - Prejavy a dôsledky migračnej krízy na mladú generáciu sýrskych utečencov. Školiteľ: doc. PhDr. Marwan Al-Absi, CSc.
Mgr. Lukáš Kurajda, PhD. - Azylová a migračná politika v Európe a jej odraz vo verejnej mienke vo vybraných štátoch EÚ. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

2019
Mgr. Pavel Miškařík, PhD. - Namíbijskí Česi. Školiteľka: doc. PhDr. Viera Pawliková-Vilhanová, CSc.
Mgr. Štefan Ižák, PhD. - Migrácia ako nástroj prokremeľskej propagandy na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2018

Mgr. Daniela Kušnierová, PhD. - Fenomén súčasného futbalového fanúšika v Trnave. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Mgr. Veronika Michvocíková, PhD. - Formovanie národnej ideológie v edukačnom procese vysokých škôl. Školiteľka: doc. Mgr. Mariana Sirotová, PhD.


2017

Mgr. Barbora Bartová, PhD.Jazyk jidiš ako súčasť identity u najstarších generácií príslušníkov židovskej menšiny na Slovensku. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

Mgr. Emília Bihariová, PhD. - Education in a context of traditional herding life of semi-nomads Datoga in central Tanzania. Školiteľ: Dr. hab. Maciej Kurcz, prof.

Mgr. Taťána Součková, PhD. - Česká a Slovenská republika očima Ukrajinců: mentální obrazy a stereotypy spojené s prostorem střední Evropy. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.

Mgr. Miriam Stašková, PhD.Jazyk a konfesia ako determinanty etnickej identity Slovákov v Chorvátsku s súčasnosti. Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.

2016

Mgr. Adam Uhnák, PhD. - Mexické "pueblos mágicos". Analýza projektu prostredníctvom etnologického výskumu. Školiteľka: prof. Mgr. Katarína Slobodová Nováková, PhD.
Aktuality
Pozvánka na medzinárodný workshop - International Workshop Invitation 15.5.2024 
Začiatkom apríla našu katedru navštívil nemecký profesor z Goethe Univerzity, Rudolf Leger. Fotografie z jeho návštevy si môžete pozrieť tu.
Kalendár
po ut st št pi so ne
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete