Diplomové práce
 • ANTAL, Marek Profil Vojtecha "Bélu" Horvátha, ml., rómskeho hudobníka a človeka zo Zelenča, jeho život pred a po prelome tisícročia 2007, 59 s.+ príloha Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • BAJZOVÁ, Adriana Rodové roly v obradovej kultúre 2007, 80 s. Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
 • BARANOVIČOVÁ, Mariela Afgánci na Slovensku 2002, 138 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • BARÁTOVÁ, Jarmila Život vo vojenskej komunite (Piteľová) 2004, 110 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 •  BARTOŇ, Tomáš Súčasné podoby pracovnej migrácie z obce Litmanová (po roku 1989) 2007, 103 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • BIHARIOVÁ, Emília Kontexty prostitúcie v súčasnej spoločnosti (etnologická analýza) 2007, 60 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • BRYJA, Marek Etnická identita Slovákov v Poľsku 2005, 86 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. BUDISKÁ, Katarína Život mládeže a jeho premeny v Slovenskom Pravne na začiatku 21.storočia 2007, 87 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc.
 • BYSTRIANSKA, Lenka Alternatívny spôsob života v nadväznosti na tradičnú kultúru (Zaježovskí „novolazníci“) 2005, 110 s.+ CD-príloha Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • CVIKOVÁ, Lucia Stravovanie v obci Dolná Krupá 2004, 99 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • ČÁNI, Ján Vývoj poľnohospodárstva v obci Málinec po druhej svetovej vojne a jeho vplyv na sociálny život obyvateľov 2003, 96 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Peter Slavkovský, DrSc.
 • ČIŽMÁRIKOVÁ, Gabriela Akulturačné procesy u siouxských Lakotov 2002, 69 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. Mgr. Milan Kováč, PhD.
 • ČIPČALA, Andrej Rituálna loptová hra v Mezoamerike 2007, 83 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. DEÁKOVÁ, Zuzana Pavol Socháň. Život a dielo (1862-1941) 2003, 83 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. DOBIAŠOVÁ, Tatiana Slovenskí misionári spoločnosti božieho slova v Indonézii v druhej polovici 20.storočia 2005, 99 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • DURANKOVÁ, Dagmar Tradičný odev v obci Kamienka 2002, 70 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. DVOŘÁK, Rastislav Názory na životní prostředí v etnologii (od geografického determinismu k trvale udržitelnému rozvoji) 2002, 77 s. Školiteľ: PhDr. Michal Kaľavský, CSc.
 • FÁZIKOVÁ, Miroslava Analýza kultúrneho potenciálu mesta Trstená 2004, 81 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • FERIANCOVÁ, Jana Starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí 2007, 88 s. Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. FRČKOVÁ, Erika Postavenie muslimských žien v súčasnej indickej spoločnosti 2007, 71 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD.
 • GALÁNKOVÁ, Veronika Životný cyklus ženy v judaizme 2006, 74 s. vrátane príloh Školiteľ: Mgr. Eva Poláková GEROVÁ, Želmíra Pojem rod (gender) v súčasnej sociálnej a kultúrnej antropológii 2002, 95 s. Školiteľ: PhDr. Michal Kaľavský, CSc. GMITROVÁ, Jana Obraz slovanských Bohov a Démonov v slovenských ľudových rozprávkach, bájach a povestiach 2005, 95 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • GREGOROVÁ, Monika Tradícia drotárstva vo Veľkom Rovnom 2004, 94 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
 • GUTTENOVÁ, Ivana Andrej Kmeť – život a dielo 2007, 110 s. vrátane prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. HAJAS, Radoslav Vývoj kultúrneho potenciálu v Kysuckom Novom Meste 2006, 80 s. Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • HALÁNOVÁ, Miroslava Vzťah k smrti u nahuánskych Indiánov a jeho premeny v čase 2006, 82 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
 • HARŠÁNYIOVÁ Svetlana Rodina a rodinný život v obci Ružindol od začiatku 20. storočia do súčasnosti 2006, 132 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
 • HLINČÍKOVÁ, Miroslava Skupinová identifikácia Slovákov z Bulharska (na príklade komunity reemigrantov v Trnave) 2006, 95 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
 • HLUCHOVÁ, Jarmila Recipročné aktivity v kooperačnom systéme lokálneho spoločenstva obce Ružindol 2006, 108 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Martin Priečko
 • HOLLÁ, Jana Pohľad islamských intelektuálov na západnú kultúru 2002, 94 s. Školiteľ: prof. PhDr. Ján Pauliny, CSc. HVOJNIKOVÁ Jana Etnokultúrne aspekty tvorby rodokmeňa na príklade vybranej rodiny 2006, 137 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
 • HYBNEROVÁ, Dana Slovenská móda 50.rokov 20.storočia 2003, 100 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. CHALUPA, Ivan Autobiografické rozprávanie o udalostiach rokov 1968 a 1989 2004, 99 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • JAKABOVIČOVÁ, Martina Chlieb v tradičnej kultúre 2007, 96 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc. JAKUBÍK, Richard Spolky a spolkový život v Modre (historické, sociálne a ekonomické aspekty ich fungovania) 2006, 110 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Martin Priečko
 • JANÍSKOVÁ, Patrícia Autoobraz Slováka na začiatku 21. storočia 2004, 94 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • JANKOVIČ, Juraj Miesta spoločenských kontaktov 2006, 79 s. Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc. JAVORKOVÁ, Natália Slávnosť potlač u Alijašských Athabaskov 2007, 76 s. Školiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. JURIŠIČ, Tomáš Presídlenci z Rumunska 2007, 100 s. vrátane príloh Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
 • KAĽAVSKÁ, Martina Súčasný stav identity Nemcov na Slovensku. Na príklade vybranej lokality na dolnom Spiši 2005, 80 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • KAMENICKÁ, Jana Mezoamerická indiánska žena v čase 2006, 108 s. + prílohy Školiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. KANDRÍKOVÁ, Táňa Analýza sociokultúrneho potenciálu obce Smižany a možnosti jej revitalizácie prostredníctvom cestovného ruchu 2003, 166 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • KAPAJKOVÁ, Mária Reality šou ako súčasť každodennej kultúry 2006, 123 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • KAPUSTOVÁ, Jarmila Postavenie ženy v rodine a v spoločnosti v tradičnej a modernej južnej Afrike 2007, 107 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc.
 • KARDOŠOVÁ, Marta Spomienkové rozprávanie o Alexandrovi Dubčekovi 2006, 147 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • KARLÍKOVÁ, Michaela Pôsobenie slovenských misionárov v Ghane 2007, 123 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc.
 • KAZÍK, Marek Formovanie špecifických podôb islámu v kontakte s domácim hinduizmom 2003, 72 s. Školiteľ: PhDr. Anna Rácová, PhD.
 • KLČOVÁ, Mária Thor Heyerdahl a jeho prínos k výskumu kultúry Veľkonočného ostrova 2004, 110 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • KLIMANOVÁ, Zuzana Zmeny v etikete stravovania v obci Tekovské Nemce. (Na základe údajov z prelomu 20. a 21.storočia) 2006, 92 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc. KNAPOVÁ, Ivana Konverzia na islam na príklade slovenských žien 2007, 146 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
 • KOLLÁROVÁ, Ľubica Kultúrna identita pôvodných obyvateľov Nového Zélandu 2002, 94 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Viktor Krupa, DrSc.
 • KOMÁROMYOVÁ, Silvia Sacrum u južných Bantuov v premenách času 2002, 128 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová – Pawliková, DrSc.
 • KORČOK, Martin Vybrané problémy ortodoxnej židovskej komunity v Dunajskej Strede 2003, 95 s. Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • KOREŇOVÁ, Zuzana Truhly na odev a textil z územia Slovenska v 18.-20. storočí 2005, 69 s.+ 77 s. obrazový katalóg Školiteľ: PhDr. Marta Pastieriková, CSc.
 • KOVALIKOVÁ, Zuzana Jorubovia a ich náboženská tradícia 2006, 79 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc.
 • KOŽEHUBA, Branislav Spoločenské centrá v meste Žilina v prvej polovici 20. storočia 2002, 133 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • KRCHŇAVÁ, Alena Rituál ako predmet skúmania kognitívnej antropológie. Teórie a analýzy 2007, 97 s. Školiteľ: doc. Mgr. Martin Kanovský, PhD.
 • KRÍŽKOVÁ, Vladimíra Kastový systém v Indii a jeho premeny 2003, 109 s. Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD. KUBINCOVÁ, Zuzana Svadby etnických zmiešaných manželských párov v interkultúrnom kontexte 2005, 147 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
 • KUNDERLÍKOVÁ, Katarína Postavenie ženy v tradičnej havajskej spoločnosti 2006, 113 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • KUTNIKOVÁ, Ivana Klasický hinduistický sobáš - charakteristika a význam 2007, 130 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD.
 • LACKANIČ, Pavol Súčasné rodinné a sociálne vzťahy Bulharov na Slovensku (na príklade malej bulharskej komunity v Prešove) 2003, 70 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc.
 • LANGOVÁ Dana Obraz života v Kežmarku v 30. rokoch 20. storočia 2006, 83 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
 • LINKOVÁ, Jana Martin Slivka, život a dielo (1929-2002) 2005, 73 s.+ príloha, CD-príloha Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • LIPTÁK, Štefan Hospodársky život obyvateľov obce Brdárka a jeho odraz v ich spôsobe života 2003, 65 s. vrátane prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
 • MACANGOVÁ, Eva Centrá spoločenských kontaktov v meste Dolný Kubín 2003, 115 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • MAGÁT, Michal Knižnica turkológa Vojtecha Kopčana 2006, 120 s. vrátane bibliografického súpisu Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD.
 • MAGULOVÁ, Jana Metamorfózy klasickej rozprávky dnes 2007, 121 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • MAGULOVÁ, Zuzana Obrad potnej chyže u Lakotov. Minulosť a súčasné aspekty 2006, 75 s.+ prílohy Školiteľ: doc. Mgr. Milan Kováč, PhD.
 • MANCEL, Roman Zjavenie Panny Márie v Dechticiach 2007, 272 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD. MANEKOVÁ, Mária Tradičné výtvarné umenie austrálskych domorodcov 2003, 93 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • MARCINKOVIČ, Peter Autobiografické rozprávanie o udalostiach v roku 1968 a 1989 2002, 76 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • MATUŠKOVÁ, Stanislava Saleziánska mládež v Bratislave-Petržalke ako špecifický typ subkultúry mládeže 2006, 127 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • MEGOVÁ, Lucie Obriezka v africkej kultúre 2007, 82 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová, DrSc. MEKELOVÁ, Danka Ikonografia kresťanského východu 2002, 64 s.+ prílohy Školiteľ : prof. PhDr. Ján Komorovský, CSc.
 • MELCEROVÁ, Zuzana Kozmogonické mýty Polynézie a ich diferenciácia 2004, 101 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • MICHALEC, Peter Autobiografické rozprávanie – „Malé dejiny človeka“ 2003, 123 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • MICHALIČKA, Pavol Zmapovanie polynézskych artefaktov z pozostalosti M.R. Štefánika v slovenských múzeách 2007, 84 s. vrátane zbierkového súpisu Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • MICHELČÍKOVÁ, Zuzana Motív vody v tradičnej kultúre Slovenska 2004, 117 s. Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. MIKLOVIČOVÁ, Silvia Náboženstvo a mytológia domorodého obyvateľstva Austrálie 2006, 95 s. vrátane príloh Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • MILDEOVÁ, Danica Tradícia v súčasnom živote obyvateľov ostrova Sumba v Indonézii 2004, 65 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • MIŠÍKOVÁ, Denisa Kultúrno-historická monografia obce Pruské 2007, 82 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Martin Priečko MIŠTINOVÁ, Veronika Orientálny tanec a jeho podoby na Slovensku 2006, 69 s. vrátane prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, PhD.
 • MITUROVÁ Stanislava Tradičná kultúra a vidiecky turizmus v regióne Liptov 2006, 108 s. + prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • MORAVČÍKOVÁ, Andrea Úloha a funkcia muzikantov a muzík v tradičnom prostredí obce Zuberec 2007, 83 s.+ príloha, CD-príloha Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • NÁDASKÁ, Slávka Svadba a sociálny status 2004, 140 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. NAĎO, Rastislav Etnografické dielo Alberta Vojtěcha Friča 2003, 72 s.+ prílohy Školiteľ: doc. Mgr. Milan Kováč, PhD. ONDRAČKOVÁ Lucia Tradičný spôsob života írskych Travelerov a jeho transformácia v polovici 20. storočia 2006, 93 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
 • PASTORKOVÁ, Zuzana Mayský kalendár a jeho súčasné transformácie 2004, 123 s.+ prílohy Školiteľ: doc. Mgr. Milan Kováč, PhD.
 • PAVLOVIČOVÁ, Andrea Sviatky a ich prežívanie 2002, 92 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc. PAVUKOVÁ, Soňa Strava a stravovanie v dedinskom prostredí na Horehroní (tradície, zmeny, inovácie) 2002, 159 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
 • PILARČÍKOVÁ, Eva Pracovná migrácia v Zuberci v medzivojnovom období 2003, 108 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc.
 • POLÁKOVÁ, Michaela Príslovné minimum jednej lokality 2007, 100 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc. POMICHAL, Radoslav Autobiografické rozprávanie o udalostiach v roku 1968 a 1989 2002, 119 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • POPOVIČOVÁ, Marcela Kolektivizácia poľnohospodárstva a jej vplyv na spôsob života obyvateľov Bošáce 2003, 83 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • PRIEČKO, Martin Zánik kopaničiarskeho života na dolných Kysuciach v druhej polovici 20.storočia 2002, 166 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc.
 • PUČKOVICOVÁ, Martina Ľudia tretieho veku 2004, 104 s. Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc.
 • PUCHNEROVÁ, Katarína Predstava národa v diele Ľudovíta Štúra 2005, 58 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. REHOVÁ, Marta Tradícia tieňového divadla v Indonézii 2005, 98 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD. RICHŇAVSKÝ, Jozef Spracovanie osobnosti misionára (Misijná a pastoračná činnosť slovenských misionárov na Sibíri a v Rusku po roku 1990) 2006, 94 s. vrátane prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc.
 • ROSEVÁKOVÁ, Zuzana Voľný čas v meste 2004, 95 s. Školiteľ: doc. PhDr. Magdaléna Paríková, CSc.
 • RUTTKAYOVÁ, Martina Kresťanské misie v Polynézii 2005, 112 s. vrátane príloh Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD. SALAJOVÁ, Darina Srbi na Slovensku 2007, 90 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc. SLANČÍKOVÁ, Zuzana Historický a etnický vývoj územia Kosova a jeho význam vo vedomí srbského národa 2005, 120 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
 • SLOBODNÍKOVÁ Daša Čínska komunita v Šali 2006, 90 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD. SLOBODNÍKOVÁ Zuzana Vidiecky turizmus na Slovensku a jeho lokálne kontexty (na príklade lokality Očová) 2006, 90 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Martin Priečko
 • STANOVÁ, Kristína Cintorín a hrob. Historický vývoj miesta posledného odpočinku mŕtvych v kontexte slovenskej kultúry 2004, 129 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • STUHLOVÁ, Erika Keramická výroba v Trstenej 2002, 77 s.+ prílohy, samostatný katalóg Školiteľ: PhDr. Marta Pastieriková, CSc.
 • SUMILASOVÁ, Michaela Partnerské vzťahy mužov a žien a ich rituálne správanie 2002, 118 s. Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
 • SURGENTOVÁ, Lenka Obchod s otrokmi – najtragickejšie obdobie v dejinách Afriky 2004, 84 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Viera Vilhanová-Pawliková, DrSc.
 • SÝKOROVÁ, Ľubica Postavenie dedinského učiteľa 2005, 67 s. Školiteľ: PhDr. Zita Škovierová, CSc. SZABOVÁ, Silvia Tématika, kompozícia a štýl ornamentu výšivky rukávcov na príklade výšivky rukávcov v okolí Nitry v 1. pol. 20.storočia 2005, 85 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc.
 • ŠERÁ, Lenka Etnológia detstva 2006, 85 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
 • ŠIMKOVIČ, Michal Tradičné poľnohospodárstvo v obci Ružindol 2005, 99 s. Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc. ŠKRKOŇ, Marcel Migrácia za prácou do USA (minulosť a súčasnosť) 2002, 107 s. vrátane príloh Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • ŠOLTÉS, Juraj Miera tolerancie etnických skupín majoritou na príklade rómskej menšiny a možnosti jej skúmania 2004, 64 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Katarína Podoláková, CSc.
 • ŠTOFEJ, Juraj Význam rodinných fotografií a albumov 2004, 63 s.+ prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. ŠTRBKA, Martin Toltéctvo v kontexte novodobých reinterpretácií 2004, 101 s. Školiteľ: doc. Mgr. Milan Kováč, PhD. TAKÁČOVÁ, Jana Česká menšina v Slovenskej republike 2005, 91 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. TOPORCEROVÁ, Lýdia Tradičný odev v obci Smižany 2004, 67 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD. TULACHOVÁ, Anna Kmeň Čerokí a jeho život v rezervácii 2006, 117 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD. TURINIČOVÁ, Lenka Pura – balijský hinduistický chrám a jeho postavenie v rituálnom a spoločenskom živote obyvateľov ostrova Bali 2004, 141 s.+ prílohy Školiteľ: Mgr. Martina Bucková, PhD.
 • UHRÍNOVÁ, Zuzana Obyčaje pri narodení dieťaťa u Rómov (na príklade troch lokalít na Spiši) 2005, 77 s. vrátane prílohy Školiteľ. PhDr. Arne Mann, CSc. URBANOVÁ, Daniela Obraz a hodnota domu, domova v tradičnej kultúre v minulosti a dnes 2007, 130 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • URBANOVIČOVÁ, Ivana Podiel etnologických poznatkov vo výchovno-vzdelávacom procese (na príklade ZŠ J. Palárika v Majcichove) 2007, 102 s. vrátane prílohy Školiteľ: PhDr. Martin Priečko
 • VANDA, Marek Problematika etnickej identity v národnostne zmiešanom prostredí súčasného Štúrova 2002, 130 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Michal Kaľavský, CSc.
 • VELEG, Michal Ondrej Vybrané aspekty vampirizmu v Rumunsku 2002, 80 s. vrátane príloh Školiteľ: doc. PhDr. Eva Krekovičová, DrSc.
 • VESELÁ, Jana Súčasné vianoce v kontexte sociálnej štruktúry obyvateľstva (v lokalite Rajec) 2004, 131 s.+ prílohy Školiteľ: doc. PhDr. Kornélia Jakubíková, CSc.
 • VESELOVSKÁ, Zuzana Indická hinduistická rodina (minulosť a súčasnosť) 2003, 91 s. vrátane prílohy Školiteľ: Mgr. Dušan Deák, PhD.
 • VOJVODÍKOVÁ, Hana Česká menšina v bratislavskom regióne - s dôrazom na špecifické prejavy ich kultúry 2007, 99 s. vrátane prílohy Školiteľ: prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc.
 • WAGNEROVÁ, Monika Rodové roly v partnerských vzťahoch so zreteľom na manželstvo (na príkalde vybranej lokality Kysúc) 2007, 67 s. Školiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
 • ZAICOVÁ, Darina Postava čerta – diabla v slovenskom folklóre 2003, 119 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Zuzana Profantová, CSc.
 • ŽILINCOVÁ, Gabriela Zoomorfné motívy v tradičnej kultúre Oravy 2004, 73 s.+ prílohy Školiteľ: PhDr. Mojmír Benža, PhD.
Aktuality
Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií vás srdečne pozýva na prednášky prof. Rudolfa Legera (Goetheho univerzita, Frankfurt nad Mohanom) a prof. Dr. Dr. Abdourahmane Dial...
Rozvrh hodín pre dennú a externú formu štúdia na zimný semester 2021/2022 nájdete tu
Kalendár
po ut st št pi so ne
    01 02 03 04 05
06 07 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Kontakt
 • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
 • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Námestie J. Herdu 2
 • 917 01  Trnava
 • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
 • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete