Granty
Aktuálne riešené projekty na KETNO

Systematická výskumná orientácia Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM spadá pod štyri základné kategórie:

a)Národy a kultúry sveta
Výrazné rozšírenie kultúrneho povedomia v Európe a na iných kontinentoch, prináša integratívne tendencie v chápaní kultúry ako celosvetového fenoménu. Súčasne stúpa vedomá diferenciácia a hlbšie chápanie jednotlivých tradičných kultúr a špecifických kultúrnych tradícií na jednotlivých kontinentoch. Diferencovanosť jednotlivých etnických spoločenstiev si vyžaduje osobité a diferencované skúmanie kultúrnych tradícií. Na Slovensku je všeobecná alebo cudzokrajná etnológia zameraná na niektoré ťažiskové otázky jazykového, etnického, religiózneho, národného a kultúrneho vývoja najmä v Afrike, na Prednom Oriente, na Indickom subkontinente, v Amerike, v Oceánii a v iných oblastiach. Z toho vychádzajú niektoré tematické okruhy, ktoré sa v najbližšom období budú (alebo niektoré sa už boli zahájené rieši na Katedre etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM. Sú to nasledovné okruhy vedeckovýskumnej práce:
1. Diferencované religiózne tradície a ich vplyv na formy materiálnej a duchovnej kultúry.
2. Etnické procesy, ideologické a kultúrne premeny pod vplyvom Islamu.
3. Vplyv a väzby medzi kultúrnymi tradíciami Predného Orientu a juhovýchodnej Európy.
4. Budhizmus a hinduizmus vo vzťahu k tradičnej kultúre národov východnej a juhovýchodnej Ázie.
5. „Svetové“ a regionálne štruktúry kultúry.
6. Vzťah medzi európskym a mimoeurópskym tradičným hudobným inštrumentárom.
7. Afrika, afroamerická a afrokaribská kultúra a ich vplyv na súčasný obraz kultúry sveta. Táto výskumná línia je vzhľadom k špecializácii katedry trnavskej etnológie kľúčová a tvorí nosnú časť bádateľských aktivít pracoviska. V rámci tohto bloku sa doposiaľ na katedre realizovali 3 projekty VEGA (VEGA 1/3742/06, VEGA 1/1210/04, VEGA 1/4556/07 a jeden projekt 6. rámcového programu EK - SAL (2006-2009) s početnými publikačnými výstupmi ako:
-KRUPA, V.: Národy ostrovnej juhovýchodnej Ázie a Oceánie. I. eas. Trnava: UCM 2003.
-PIRICKÝ, G.: Islám v Turecku. Fethullah Gûllen a Nurcuovia. Trnava: UCM 2004.
-LETAVAJOVÁ, S. (ed.): Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Trnava: UCM 2006.
-BUCKOVÁ, M.: Nábožensko-mytologické systémy Polynézie: variácie spoločného dedičstva. Trnava: UCM 2007. -VILHANOVÁ – PAWLIKOVÁ, V. (ed.): Pestrý svet žitého náboženstva : náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzahu k majoritným - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-083-1.
-VILHANOVÁ -PAVLÍKOVÁ, V: Umenie slova. Jazyk, písmo, ľudová slovesnosť a zrod literatúr v krajinách subsaharskej Afriky. Trnava: UCM 2008.
-DEÁK, D.: Indickí svätci medzi minulosťou a prítomnosťou: hľadanie hinduistov a muslimov v Južnej Ázii - Trnava: UCM 2010. - 241 s. - ISBN 978-80-8105-170-8.
-DEÁK, D. – HLÚŠEK, R. – LETAVAJOVÁ, S. – PRIEČKO, M.: Alternatíva, životný štýl, identita? : niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť. - 1. vyd. - Èadca : Magma, 2010. - ISBN 978-80-89172-14-6.
-DEÁK, D. (ed.): Ázia - tradícia a kultúra. - Trnava: UCM 2011. - 187 s. - ISBN 978-80-8105-241-5.

b)Etnokultúrne procesy na Slovensku v európskom kontexte
Etnické procesy sú výrazom permanentných historických zmien v etnickej, sociálnej, kultúrnej, myšlienkovej, mentálnej a kognitívnej štruktúre európskeho spoločenstva. Nestratili svoju aktuálnosť najmä vzhľadom na permanentné etnické posuny, migračné a následné akulturačné procesy po roku 1989. Formovanie nových národných štátov, integračných celkov v strednej a juhovýchodnej Európe prispeli k demografickým a kultúrnym zmenám. Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií UCM sa vo vedeckovýskumnej činnosti dlhodobo sústreďuje na nasledovné segmenty problematiky etnických procesov:
1. Multietnické spoločenstvá – s väčšinovými a menšinovými etnickými štruktúrami a ich konzekvencie pre vývin ľudovej kultúry.
2. Funkcia tradičnej ľudovej kultúry v dotváraní etnického povedomia Slovákov v 20. storočí.
3. Rola tradičnej kultúry vo formovaní interetnických vzťahov na Slovensku na rozhraní 20. a 21. storočia.
4. Slovenská ľudová kultúra v stredoeurópskom kontexte.
5. Etnická identita Slovákov žijúcich v európskom zahraničí.
6. Etnické procesy v dobe výraznej kultúrnej regionalizácie a hospodársko-sociálnej globalizácie. Tento výskumný blok na pracovisku reprezentovali, resp. podporili 2 projekty VEGA (1/1216/04, 2/7334/20) a vládny projekt 222/2000 s publikačnými výstupmi napr.:
-ELSCHEK, O. (ed.): Stredoeurópske štýly tradičnej hudby a tanca. Musicologica actualis 5. Bratislava 2000.
-ELSCHEK, O. (ed.): European Folk Art (Summaries). Bratislava 2002. -Dve vydania Ethnologie actualis slovaca (2/2000, 5/2004) venované Integrácii Rómov a rusínskej identite na Slovensku (eds. J. Janto, M. Kaľavský- M. Priečko)
-PODOLÁK, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku. Bratislava: ASCO 2008 - 435 s. - ISBN 978-80-88820-43-7. -ŠATAVA, L.: Jazyk a identita etnických menšín: možnosti zachování a revitalizace - 2. [dopln. a preprac.] vyd. - Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. - 215 s. - (Studijní texty, sv. 43). - ISBN 978-80-86429-83-0.
-NOVÁKOVÁ, K. – STOLIČNÁ, R.: Kulinárna kultúra regiónov Slovenska. - recenzenti: Zuzana Beňušková, Miroslav Sopoliga. - 1. vyd. - Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV, 2012. - 496 s. - ISBN 978-80-224-1257-5.

c)Dejiny etnologickej vedy na Slovensku
Tak ako každé akademické pracovisko, Katedru etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM pritom nevynímajúc, prejavuje záujem dokumentovať vývoj etnologického bádania a to nielen v kontexte materského pracoviska, ale aj celoslovenského charakteru. Už v priebehu rokov 2000-2003 sa organizovali v Trnave 3 pracovné semináre k dejinám vedy, ktoré iniciovali pracovníci katedry. Zo všetkých troch podujatí vznikli predmetné zborníkové publikácie:
-Ethnologia Actualis Slovaca 1, Etnológia verzus antropológia (2000).
-Ethnologia Actualis Slovaca 3, Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku (2003).
-Ethnologia Actualis Slovaca 4, Stav výskumu a výučby mimoeurópskych kultúr na Slovensku (2004).
-LENČ, J. – PECINA, J. – PRIEČKO, M. – ŠTIBRANÝ, V. (eds.): Perspektívy štúdia a výskumu v spoločenských vedách. Trnava: UCM 2004.

d)Tradičná lokálna kultúra a jej súčasné zmeny
V rámci tohto výskumného bloku sa realizujú početné empirické aktivity (doposiaľ 10 lokálnych a univerzitných projektových úloh) v rozmanitých regiónoch Slovenska s cieľom dokumentovať stav tradičnej ľudovej kultúry a jej prípadných zmien v aktuálnej, globalizovanej dobe.
-PODOLÁK, J. a kol.: Heľpa. Vlastivedná monografia obce. Martin: MS 1999.
-LETAVAJOVÁ, S. a kol.: Kanianka. Vlastivedná monografia obce. Kanianka: OcÚ 2006.
-PRIEČKO, M.: Nesluša 1367-2007: vlastivedná monografia obce. - Nesluša: Obec Nesluša, 2007. - 310 s. - ISBN 978-80-969739-9-6.
-NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Rodný môj kraj / Peter Horváth ... [et al.]. - 1. vyd. - Trnava : Trnavský samosprávny kraj, 2008. - 261 s. - ISBN 978-80-970051-3-9.
-PRIEČKO, M. – ÏURNÝ, J.: Raková: monografia obce - Čadca : Štúdio D Čadca, 2009. - 98 s. - ISBN 978-80-967685-2-3. -PODOLÁK, J. – NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Ružindol: vlastivedná monografia obce. Ružindol: Obec Ružindol, 2009. - 296 s. - ISBN 978-80-970093-3-5.
-PRIEČKO, M. a kol.: Rudina a Rudinčania. Vlastivedná monografia obce. Rudina: OcÚ, 319 s.
-LETAVAJOVÁ, S. a kol.: Buková: vlastivedná monografia obce. Buková: Obec Buková, 2010. - 364 s. - ISBN 978-80-970171-3-2.
-LETAVAJOVÁ, S. – NOVÁKOVÁ, K.: Popudinské Močidľany: z minulosti obce - Popudinské Močidľany: Obec Popudinské Močidľany, 2010. - 445 s. - ISBN 978-80-85446-64-7.
-PODOLÁK, J.: Dolná Súča: vlastivedná monografia obce - Dolná Súča: Obec Dolná Súča, [2011]. - 411 s. - ISBN 978-80-970171-7-0.
-NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Smolenice: vlastivedná monografia obce / zostavovateľ a odborná redakcia: Katarína Nováková. - Bratislava: RNDr. Daniel Kollár - DAJAMA, 2011. - 502 s. - ISBN 978-80-970736-5.
Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete