Grantová úspešnosť
Aktuálne rozpracované úlohy na pracovisku

MYPLACE (Memory, Youth, Political Legacy and Civic Engagement).
Projektová úloha je registrovaná ako projekt Európskej komisie v rámcovom programe FP 7 (THEME [SSH-2010-5.1-1], Grant agreement no: 266831) na obdobie rokov 2011-2015, ktorý koordinuje Warwick University z Veľkej Británie. Hlavným cieľom je štúdium súčasnej mládeže naprieč Európou a ich politickej/občianskej angažovanosti pod vplyvom historického a sociálneho dedičstva národa. Nosnou témou je štúdium kolektívnej pamäte. UCM je súčasťou výskumného konzorcia 17 európskych univerzít. Projekt MYPLACE bol v roku 2011 vyhodnotený ako najlepšie spracovaná FP 7 žiadosť v rámci humanitných vied.
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Riešitelia: doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. (hlavný UCM koordinátor a projektový vedúci výskumnej línie WP2), PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD.
Výskumní asistenti: Mgr. Ľubica Kollárová, PhD., Mgr. Matej Karásek

Tradičná kulinárna kultúra regiónov Slovenska (2010-2012) VEGA 2/0002/10
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave v spolupráci s Ústavom etnológie SAV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.
Cieľom tohto grantového projektu je prezentovať tradičnú kultúru stravovania Slovákov v regionálnom kontexte a tým poukázať na jej nielen regionálne, ale aj sociálne či geografické variácie. Zavŕšenie projektovej úlohy - vydanie rovnomennej publikácie.

 „Guadalupský kult medzi Nahuami“ (Guadalupanismo entre los Nahuas)
Projekt Národného štipendijného programu na podporu mobilít (2012 - 2013) – samostatný cestovný grant pre študentov, doktorandov, VŠ učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov (typ štipendia - Štipendium NSP), žiadosť . 1064. Projekt sa realizuje a koordinuje na pracovisku México – Nación Multicultural. Programa Universitario na Universidad Nacional Autónoma de México.
Riešiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave

„Kult Panny Márie Guadalupskej a jeho miesto v procese revitalizácie indiánskych kultúr v Mexiku“ (El culto de nuestra señora de Guadalupe y su papel en el proceso de revitalización de las culturas indígenas de México) Riešiteľ: PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Výskumný projekt è. HLURAD76120510 je zameraný na fenomén kultu Panny Márie Guadalupskej v jeho indiánskej, predovšetkým nahuaskej, podobe. Jeho cieľom je zachytiť a interpretovať tento kult v súčasných nahuaských komunitách so zreteľom na jeho nielen náboženský, ale i spoločenský význam. Pozostáva z práce na Národnej autonómnej mexickej univerzite (UNAM) a z terénneho výskumu v guadalupskej bazilike v Ciudad de México a v nahuaských dedinách v štátoch Morelos a Puebla. Trvanie – jún 2010 – január 2013, projekt bol schválený mexickou vládou v rámci štipendia Genaro Estrada pre mexikanistov a realizovaný na Instituto de Investigaciones Bibliográficas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Projekt prípravy vlastivednej publikácie Biely Kostol (2011-2013)
Projekt financovaný Obecným úradom v Bielom Kostole.
Hlavné riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.
Spoluriešitelia: pracovníci Katedry etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM PhDr. Martin Priečko, PhD., PhDr. Martina Bocánová, PhD., Mgr. Silvia Letavajová, PhD.)

Participácia pracovníkov katedry na výskumných úlohách partnerských pracovísk

prof. PhDr. Leoš Šatava, CSc. -
Projekt Cuius Regio,
riešiteľská inštitúcia: FF UK Praha, grantová schéma: EuroCORECODE Programme of the European Science Foundation, č. projektu: 201 869, roky: 2010-2013
-spoluriešiteľ výskumného zámeru České zemì uprostřed Evropy v minulosti a dnes. MSM 0021620827, Ústav etnologie FF UK Praha, spoločný projekt pracovísk historických vied.

doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD.
-spoluriešiteľ VEGA1/0656/11, Sociokultúrny vývin v obci Liptovská Teplièka od 2. pol. 20.stor. doba riešenia: 2011-2013, Katedra etnológie a etnomuzikológie FF UKF Nitra, PhDr.

PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD.
-spoluriešiteľ Autochtónnosť a a synkretizmus v ľudovej viere mexických Indiánov. VEGA 1/4557/07. Katedra porovnávacej religionistiky FF UK v Bratislave.

PhDr. Martin Priečko, PhD.
-spoluriešiteľ úlohy Kysuce na starých pohľadniciach (2011-2013), spoločná úloha historickej spoločnosti Terra Kisuciensis a Štátneho archívu v Bytči, pobočka Čadca.

Mgr. Ľubica Kollárová, PhD.
-koordinátor podpornej úlohy MK SR/program 4/4.1.1./Sekcia umenia a štátneho jazyka pod názvom: Sandokan (spolu z Dezorzovým lůtkovým divadlom)

Grantové projekty riešené v prvých rokoch po založení katedry

Dlhodobý výskumný projekt: Etnokultúrne procesy v Strednej Európe (VEGA 2/7334/20)
1.téma: Rusínska identita na Slovensku po r. 1989
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. O. Elschek, DrSc.
Spoluriešitelia: PhDr. M. Kaľavský, CSc., Mgr. J. Janto
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave Úloha ukončená záverečnou správou prijatou VEGA. Výsledky súhrnne spracované pod názvom: „Súčasné prezentácie rusínskej identity - od akceptácie po emancipáciu“ (Ethnologia actualis slovaca 5/2004, ISSN 1336-569X, eds. Kaľavský, M.- Priečko, M.) – rukopis odovzdaný aj pre potreby Úradu Vlády SR (prevzal PhDr. M.Kaľavský, CSc.).
2. téma: Integrácia Rómov prostredníctvom pôsobenia cirkví Grant Vlády SR: uznesenie č. 222/2000 z 5.4.2000. Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Vedúci riešiteľ: Mgr. J. Janto
Členovia riešiteľského kolektívu: pracovníci katedry FF UCM, SAV
Výsledky výskumu spracované v zborníku štúdii Integrácia Rómov a Slovensku. Editor J. Janto, Ethnologia Actualis Slovaca 2/2000, vydala UCM v Trnave, 91 strán. ISBN 80-968191-9-4.
3. téma: Európske ľudové umenie Grant Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie IOV – UNESCO s podporou Fondu PRO Slovakia
Riešiteľské pracovisko za SR: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Vedúci riešiteľ: prof. PhD. O. Elschek, DrSc.
Členovia riešiteľského kolektívu: prof. PhDr. J. Podolák, DrSc., Mgr. S. Letavajová, PhD.
Výsledky spracované formou referátov prednesených na 10. Európskej konferencii o ľudovom umení vo Viedni, Trenčianskych Tepliciach a Sárvári (Maïarsko) od 10.-19. mája 2002. Abstrakty z tejto konferencie vyšli tlačou (ELSCHEK, O. (ed.)European Folk Art (Summaries). Bratislava: ASCO, 2002. 108 s. ISBN 80-88820-24-3.

Granty pridelené katedre ako riešiteľskému pracovisku (2000-2012)

SAL: Society and LifeStyles: Towards Enhancing Social Harmonization through Knowledge of Subcultural Communities (CIT5-CT-2005-029013)
Úloha bola registrovaná ako projekt Európskej komisie CORDIS v rámcovom programe FP 6 Priority 7 na obdobie rokov 2006-2008. Projekt bol určený regiónom východnej Európy (Pobaltské krajiny, Rusko, Poľsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko, Moldavsko). Nosnou témou je štúdium subkultúr. Katedra bola zapojená do projektu spolu s pracovníkmi Vytautas Magnus University v Litve.
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Riešitelia: Mgr. Dušan Deák, PhD., PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., Mgr. Silvia Letavajová, PhD., PhDr. Martin Priečko, PhD.
Komplexné výsledky projektu prezentovali monografie Subcultures and New Religious Movements in Russia and East-Central Europe / George McKay ... [et al.]. - Bern: Peter Lang AG, International Academic Publishers, 2009. - (Cultural Identity Studies, Volume 15). - ISBN 978-3-03911-921-9. - ISSN 1661-3252. a DEÁK, D. – HLÚŠEK, R. – LETAVAJOVÁ, S. – PRIEÈKO, M.: Alternatíva, životný štýl, identita?: niekoľko pohľadov na súčasnú slovenskú spoločnosť. - 1. vyd. - Čadca: Magma, 2010. - 176 s. - ISBN 978-80-89172-14-6.

Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným spoločnostiam (2006-2008) VEGA 1/3742/06
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: doc.PhDr. Viera Vilhanová, DrSc.
Spoluriešitelia: Mgr. Dušan Deák, PhD., Mgr. Martina Bucková, PhD., PhDr. Radoslav Hlúšek, PhD., Mgr. Silvia Letavajová, PhD., Mgr. Danica Mildeová, Mgr. Lenka Turiničová
Cieľom projektu „Náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným spoločnostiam“ bolo preskúmať a predstaviť akademickej obci na Slovensku doposiaľ nie veľmi známy problém náboženskej a sociálnej liminality. Každé spoločenstvo si uchováva svoje tradičné hodnoty, sociálnu štruktúru či religiozitu, ktoré sa rôznou mierou podieľajú na formovaní identity daného spoločenstva. Projekt bol publikačne zavŕšený zborníkom Pestrý svet žitého náboženstva: náboženská a kultúrna identita menšinových komunít vo vzťahu k majoritným / editor: Viera Pawliková-Vilhanová. - 1. vyd. - Trnava : Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, 2008. - 163 s. - ISBN 978-80-8105-083-1.

Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve VEGA 1/1210/04
Riešiteľské pracovisko:Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdiíFF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: Mgr. S.Letavajová, PhD.
Spoluriešitelia: prof. PhDr. O.Elschek, DrSc., doc. PhDr. V.Vilhanová, DrSc., Mgr. D.Deák, PhD., Mgr. M.Bucková, PhD., PhDr. M.Priečko (členovia Katedry etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM)
Spoluriešiteľské inštitúcie: Katedra politológie FF UCM (PhDr. P.Horváth, PhD.) a FMK UCM (Mgr. H.Pravdová, PhD.), Katedra etnológie a kultúrnej antropológie UK (Mgr. K.Nádaská, PhD.), Katedra kulturológie UK (PhDr. Z.Slušná, PhD.), Ústav orientalistiky SAV (PhDr. V.Krupa, DrSc,). V rámci projektu sa skúmali špecifické prejavy procesu svetovej globalizácie vo viacerých kultúrno-geografických regiónoch sveta. Výskum sa sústredil na vybrané lokálne socio-kultúrne jednotky v urbánnom a vidieckom prostredí. Grantová úloha vyvrcholila organizovaním medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorej závery sumarizuje rovnomenný zborník: LETAVAJOVÁ, S. (ed.) 2006. Reflexia globalizácie v lokálnom spoločenstve. Trnava: FF UCM,255 s. ISBN 80-89220-46-0.

Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku ako súčasť kultúrneho dedičstva národa VEGA 1/1216/04
Riešiteľské pracovisko:Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Individuálny riešiteľ: prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
Zámerom grantovej podpory tohto individuálne riešeného projektu bola historicko-etnografická syntéza, ktorá sumarizovala – doposiaľ nepublikované - celoživotné výskumné výsledky J.Podoláka v oblasti tradičného pestovania plodín a chovu hospodárských zvierat. Viď PODOLÁK, J.: Tradičné poľnohospodárstvo na Slovensku / Ján Podolák. - 1. vyd. - Bratislava : ASCO art & science, 2008. - 435 s. - ISBN 978-80-88820-43-7.

Tradičná kultúra kontinentov (2007-2009) VEGA 1/4556/07
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Riešiteľský kolektív: prof. Oskár Elschek, Drsc. (vedúci), doc. Mgr. Dušan Deák, PhD., doc. Mgr. Katarína Nováková, PhD., Mgr. Martina Bucková, PhD.
Závery projektu sú obsahovou súčasťou 10. pokračovania Ethnologie actualis slovaca 10/2010, 215 s., ISSN 1336-569X.

Ľudová kultúra Slovenska slovom a obrazom; Budovanie centrálnej databázy dokumentov o tradičnej ľudovej kultúre Slovenska Projekt Vlády SR č. 666/2007 v sekcii „Koncepcia starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru“
Riešiteľské pracovisko: Informačné centrum kultúrneho dedičstva Slovenska, SĽUK, Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM
Koordinátor a manažér projektu: doc. PhDr. Katarína Nováková, PhD. (redaktor tematických skupín Vinohradníctvo, ovocinárstvo a zeleninárstvo, Transport a doprava)

Projekt vlastivedného spracovania kultúry a spôsobu života v dolnokysuckej obci Nesluša (2005-2007)
Projekt financovaný Obecným úradom v Nesluši.
Hlavné riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: PhDr. Martin Priečko
Spoluriešitelia: pracovníci a poslucháči Katedry etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM (K.Strapková, D.Kušnierová, J.Janišová), Mgr. K. Nováková, PhD.; Katedry slovenského jazyka FF UCM (Mgr. J.Patinková), Katedry manažmentu kultúry a turizmu UKF v Nitre (PhDr. I.Šusteková, PhD.),Geografického ústavu SAV (Mgr. I.Andraško), ako aj Kysuckého múzea v Čadci (Mgr. A.Paráčová, Mgr. M.Húšťavová). Projekt publikačne zavŕšený monografiou PRIEČKO, M.: Nesluša 1367-2007: vlastivedná monografia obce. - Nesluša: Obec Nesluša, 2007. - 310 s. - ISBN 978-80-969739-9-6.

Projekt vedecko-populárnej monografie obce Buková Výskumný projekt Obce Buková v spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Ministerstva kultúry SR (MK-6065/2010/8.4)
Vedúci projektu: Mgr.S.Letavajová, PhD
Spoluriešitelia z katedry: M.Priečko, K.Nováková, O.Elschek, K.Nádaská) 2009-2010
Projekt bol ukončený LETAVAJOVÁ, S. a kol.: Buková: vlastivedná monografia obce. Buková: Obec Buková, 2010. - 364 s. - ISBN 978-80-970171-3-2.

Monografické spracovanie kultúrno-historických reálií obce Rudina Výskumný projekt Obce Rudina v spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Ministerstva kultúry SR (MK-6065/2010/8.4)
Vedúci projektu: PhDr. M.Priečko, PhD.
Spoluriešitelia z katedry: K.Nováková, K.Nádaská) 2009-2010
Výskumný projekt bol zameraný na zber archívnych, štatistických a empirických dát, ktoré sa dotýkali kultúrno-historického reálii sledovanej obce. Sumarizácia týchto údajov sa stala podkladom pre vytvorenie samostatnej vlastivednej publikácie, monografie príslušnej obce: PRIEČKO, M. a kol.: Rudina a Rudinčania. Vlastivedná monografia obce. Rudina: OcÚ, 319 s. ISBN 978-80-970171-4-9.

Vlastivedná monografia obce Dolná Súča Výskumný projekt obce Dolná Súča v spolupráci s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM a Ministerstva kultúry SR (MK – 5905/2010/8.4)
Vedúci projektu: Ján Podolák,
Spoluriešitelia z katedry: S. Letavajová, K.Nádaská,
Redakčná spolupráca M. Priečko. 2010-2011
Projekt bol zameraný na sústredenie údajov o obci z oblasti histórie, demografie, dialektológie, muzikológie, sociológie a najmä etnológie. Výsledkom je vlastivedná monografia (702 normostrán + 330 vyobrazení): PODOLÁK, J.: Dolná Súča: vlastivedná monografia obce - Dolná Súča: Obec Dolná Súča, [2011]. - 411 s. - ISBN 978-80-970171-7-0. Monografické spracovanie obce Smolenice.

Výskumný projekt Obce Smolenice s Katedrou etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM
Vedúci projektu: K.Nováková,
Spoluriešitelia z katedry: M.Priečko, S.Letavajová) 2009-2011
Finalizácia projektu sa udiala prostredníctvom prípravy monografie: NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Smolenice: vlastivedná monografia obce / zostavovateľ a odborná redakcia: Katarína Nováková. - Bratislava: RNDr. Daniel Kollár - DAJAMA, 2011. - 502 s. - ISBN 978-80-970736-5.

Fakultné granty (na FF UCM)
1. Etnologické a folkloristické inštitúcie na Slovensku Grant Filozofickej fakulty UCM v Trnave roku 2001
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. O. Elschek, DrSc.
Spoluriešiteľ: prof. PhDr. J. Podolák, DrSc.
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Výsledky výskumu spracované vo forme štúdií, ktoré vyšli: Ethnologia Actualis Slovaca 3/2003, UCM v Trnave , 166 strán. ISBN 80-89034-33-0.
2. Tradičná lokálna kultúra a jej súčasné zmeny (na príklade horehronskej obce Heľpa) Grant FF UCM v Trnave a Matice slovenskejv Martine
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. J. Podolák, DrSc.
Spoluriešitelia: členovia katedry a pracovníci Ústavu etnológie SAV a SNM v Martine
Výsledky spracované v knižnej publikácii Ján Podolák a kolektív: Heľpa – Vlastivedná monografia obce, vydala Matica slovenská, Martin 1999, 254 strán. ISBN 80-7090-552-2.
3. Aktuálne problémy monografického výskumu jednej hornonitrianskej obce (na príklade obce Kanianka) Grant FF UCM v Trnave a Obecného úradu v Kanianke
Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: Mgr. Silvia Letavajová, PhD.
Spoluriešitelia: PhDr. Ivan Mrva, CSc., Mgr. Katarína Nádaská, PhD., PhDr. Martin Priečko, Mgr. Jana Patinková
Výsledky spracované v knižnej publikácii S.Letavajová a kolektív: Kanianka. Vlastivedná monografia obce. Vydala Obec Kanianka, Trnava 2006, 222 strán. ISBN 80-85412-59-0.
4. Zmeny v tradičnej lokálnej kultúre (monografický výskum obce Ružindol) Univerzitný grant na roky 2005-2007 Riešiteľské pracovisko: Katedra etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave
Hlavný riešiteľ: prof. PhDr. J. Podolák, DrSc., Mgr. Katarína Nováková, PhD.
Spoluriešitelia: pracovníci Katedry etnológie mimoeurópskych štúdií FF UCM- (PhDr. Martin Priečko, Mgr. Silvia Letavajová, PhD, Mgr. Katarína Nádaská, PhD), Katedry histórie FHV Trnavskej univerzity (PhDr. Zuzana Lopatková, PhD), Katedry slovenského jazyka FF UCM (Mgr. Jana Patinková),Západoslovenského múzea v Trnave.
Výsledky grantovej úlohy vypublikované vo vlastivednej monografiiPODOLÁK, J. – NOVÁKOVÁ, K. a kol.: Ružindol: vlastivedná monografia obce. Ružindol: Obec Ružindol, 2009. - 296 s. - ISBN 978-80-970093-3-5.
5. Tradičná materiálna kultúra na Slovensku – multimediálny edukačný program Výskumný projekt UCM FPPV 2010, univerzitný grant
Vedúci projektu: K.Nováková,
Členovia výskumného tímu: M. Priečko, S. Letavajová, D. Deák
6.Fenomén kooperácie a emancipácie v systéme socio-ekonomického správania obyvateľov rozptýleného osídlenia na Slovensku FPPV 23-2011, univerzitný grant na rok 2011, riešený individuálne PhDr. Martinom Priečkom, PhD.
Aktuality
Fotografie z celoslovenského kola ŠVOK v odbore etnológia, ktoré sa konalo na pôde UCM 30. novembra, nájdete tu. Zároveň ďakujeme našim študentom Stanislavovi Čúzymu, Deniso...
Vo štvrtok 30.11.2023 sa na pôde UCM, v univerzitnej knižnici od 10:00 uskutoční celoslovenské kolo ŠVOK v odbore etnológie. Okrem študentov našej katedry sa podujatia zúčastn...
Kalendár
po ut st št pi so ne
        01 02 03
04 05 06 07 08 09 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Kontakt
  • Katedra etnológie a mimoeurópskych štúdií
  • Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  • Námestie J. Herdu 2
  • 917 01  Trnava
  • email: martina.drgonova(zav.)ucm.sk
  • telefón: 033 5565 221
Sociálne siete